حاج محمود کریمی | سلام ای جواب سلام خدا


این قطعه مربوط به مراسم مناجات شب بیستم ماه رمضان در سال ۱۳۹۹ می باشد که در هیأت رایة العباس (علیه السّلام) اجرا شده است.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • باسلام / چهارشنبه 31/02/1399
  ---
  خداوندا بلطف خود همه ی بندگان مریض را شفا ببخش و همه نیازهای بحق بندگان را بر آور. آمین
  ---
  چون خداوند آفریننده ی همه ی موجودات جهان هستی است تنها یگانه ذات اقدس او است که به تمام جزئیات زندگی و نیازهای وجودی تک تک افراد بشر و همه ی آفریدگان آگاه است و بنا به همین دلیل شفاعت بندگان حتی مقربان را ، که همگی بنا به تاکیدهای روشنگر قرآن توان دست رسی به هیچ آگاهی از درون افراد بشر و سایر آفریدگان را ندارند ، به شرط اذن خود مقید کرده است.
  تنها خدا است که به همه ی نیازهای بشر حتی نیاز به شفا از بیماری و به حدود شایستگی بندگان خود به رفع هر یک از این نیازها آگاه است.
  هیچ بشری حتی مقربان خدا به هیچ یک از جزئیات نیازهای و شایستگیهای نهان هم نوعان خود آگاه نیستند و بنا به توضیح قرآن هیچ بنده ی مقربی در زمان زندگی خود توان مستقل از مشیت الهی برای رفع هیچ نیازی برای خود و دیگران را ندارد چه رسد پس از فوت این بنده ی مقرب.
  تنها خداوند آفریننده بشر است که می تواند با علم و اراده ی خود در تمام حقایق وجود مادی و روحی و روانی بشر تصرف کند.
  شرط تحقق اراده مثبت خداوند در نیازهای فرا طبیعی بشر فراهم بودن خلوص و ایمان و صداقت و تعهد نزد بشر و توسل او به تنها یگانه ذات اقدس توان مند مطلق او در حاجتها است و نباید به هیچ آفریده ی دیگری باشد.
  بنا به تاکیدهای فراوان قرآن بویژه در آیة الکرسی بجز خداوند یکتا هیچ انسانی حتی مقربان و هیچ آفریده ای به نیازهای درونی وجودی بشر و میزان شایستگی حقیقی او برای بر آورده شدن خواسته ها و نیازهای او هیچ آگاهی و هیچ تاثیری بجز با رضایت خداوند که آگاه به همه ی نهانها است ندارد.
  خداوند حتما می تواند با تصرف آگاهانه خود در وجود بشر و با حکمت و علم و تدبیر و عدل خویش شرایط ایجاد تغییر را فراهم سازد و مریضان را چنانچه شرایط مورد خواست او را فراهم کرده باشند شفا ببخشد.
  ما همیشه برای همه ی نیازمندان بویژه بیماران خویش و دیگران به سوی خدا دست به دعا می شویم ولی شرط استجابت این دعاها بنا به رهنمودهای قرآن فراهم شدن شرایط مورد خواست خداوند توسط همان شخصی است که برای او دعا می کنیم.
  نوشته ی فوق یک حقیت قرآنی از سنت ثابت خداوند در جهان آفرینش را باز گو می کند و سنتهای الهی بنا بتاکید قرآن تغییر پذیر نیستند.

 • باسلام / چهارشنبه 31/02/1399
  ---
  خداوندا بلطف خود همه ی بندگان مریض را شفا ببخش و همه نیازهای بحق بندگان را بر آور. آمین
  ---
  چون خداوند آفریننده ی همه ی موجودات جهان هستی است تنها یگانه ذات اقدس او است که به تمام جزئیات زندگی و نیازهای وجودی تک تک افراد بشر و همه ی آفریدگان آگاه است و بنا به همین دلیل شفاعت بندگان حتی مقربان را ، که همگی بنا به تاکیدهای روشنگر قرآن توان دست رسی به هیچ آگاهی از درون افراد بشر و سایر آفریدگان را ندارند ، به شرط اذن خود مقید کرده است.
  تنها خدا است که به همه ی نیازهای بشر حتی نیاز به شفا از بیماری و به حدود شایستگی بندگان خود به رفع هر یک از این نیازها آگاه است.
  هیچ بشری حتی مقربان خدا به هیچ یک از جزئیات نیازهای و شایستگیهای نهان هم نوعان خود آگاه نیستند و بنا به توضیح قرآن هیچ بنده ی مقربی در زمان زندگی خود توان مستقل از مشیت الهی برای رفع هیچ نیازی برای خود و دیگران را ندارد چه رسد پس از فوت این بنده ی مقرب.
  تنها خداوند آفریننده بشر است که می تواند با علم و اراده ی خود در تمام حقایق وجود مادی و روحی و روانی بشر تصرف کند.
  شرط تحقق اراده مثبت خداوند در نیازهای فرا طبیعی بشر فراهم بودن خلوص و ایمان و صداقت و تعهد نزد بشر و توسل او به تنها یگانه ذات اقدس توان مند مطلق او در حاجتها است و نباید به هیچ آفریده ی دیگری باشد.
  بنا به تاکیدهای فراوان قرآن بویژه در آیة الکرسی بجز خداوند یکتا هیچ انسانی حتی مقربان و هیچ آفریده ای به نیازهای درونی وجودی بشر و میزان شایستگی حقیقی او برای بر آورده شدن خواسته ها و نیازهای او هیچ آگاهی و هیچ تاثیری بجز با رضایت خداوند که آگاه به همه ی نهانها است ندارد.
  خداوند حتما می تواند با تصرف آگاهانه خود در وجود بشر و با حکمت و علم و تدبیر و عدل خویش شرایط ایجاد تغییر را فراهم سازد و مریضان را چنانچه شرایط مورد خواست او را فراهم کرده باشند شفا ببخشد.
  ما همیشه برای همه ی نیازمندان بویژه بیماران خویش و دیگران به سوی خدا دست به دعا می شویم ولی شرط استجابت این دعاها بنا به رهنمودهای قرآن فراهم شدن شرایط مورد خواست خداوند توسط همان شخصی است که برای او دعا می کنیم.
  نوشته ی فوق یک حقیت قرآنی از سنت ثابت خداوند در جهان آفرینش را باز گو می کند و سنتهای الهی بنا بتاکید قرآن تغییر پذیر نیستند.

 • چرا بیشتر دعاها از جانب خداوند استجابت نمیشوند؟
  ---
  اکثریت افراد نوع بشری دعا را با صرف نظر از آثار مثبت و منفی استجابت آن در محیط کوچک و بزرگ فرد و جامعه ، تنها با انگیزه ی رسیدن به بهره ی خاص فردی یا گروهی تنگ خود و بیشتر با نادیده گرفتن شرایط عمومی محیط بزرگ تر در زمینه تاثیر پذیری و تاثیر گذاری از استجابت یا با ناتوانی از درک و رسیدن به عمق معنای این شرایط که در علم و حکمت و عدل فراگیر خداوند نهفته اند خداوند را فرا می خوانند و بیشتر به خواست خود از دعا نمیرسند.
  این افراد و عده ی خداوند به استجابت را منحصر به رسیدن به خواست خاص خود تفسیر می کنند غافل از این که استجابت از ظاهر بسیاری از آیات محکم و مفصل قرآن با فراهم شدن شرایط مثبت عمومی بنفع اکثریت در محیط با هماهنگ شدن با علم و حکمت و عدل خداوند رقم می خورد.
  ظاهرا آن چه از آیاتی که حاکی از علم و حکمت و عدل فرا گیر خداوند اند به ذهن میرسد همان فراهم بودن هماهنگی خواست فردی یا اجتماعی بی هیچگونه تبعیض با علم و حکمت و عدل خداوند است که شرایط محیطی بسیار فرا تر و وسیع تر مثبتی را از محیط تنگ فرد و گروه می طلبد.
  انسان باید استجابت بمعنای پاسخ را چه مثبت و چه منفی با درک علم و حکمت و عدل فراگیر الهی با اذعان به منطق درست آن بپذیرد.
  انسان باید پیوسته برای کسب استجابت مثبت دعا ، شرایط فردی و گروهی خود را با شرایط مثبت محیط بزرگ تر هماهنگ سازد و از دخالت دادن انگیزه های منفی شیطانی در این زمینه سخت پرهیز کند.
  شاید استجابت مثبت ، با تعهد فرد یا گروه به فراهم سازی هماهنگی مذکور ، با لطف و مهربانی خداوند تحقق پیدا کند ؛ ولی فرد یا گروه باید با در نظر گرفتن هشدارهای خداوند در این زمینه باور کنند که در صورت شکستن تعهد خود با خشم خداوند در دنیا و آخرت رو به رو خواهند شد.
  در هر حال نباید از لطف و مهربانی خداوند رحمان بیزار شد ؛ بلکه همواره در خوشی و ناخوشی خداوند حکیم و مهربان را سپاس گزار بود زیرا حتی ناخوشی ها بنفع آینده بشر رقم می خورند.