حاج محمود کریمی | کنارحرم پیغمبر زمین خاک


تخریب قبور ائمه بقیع
#واحد «کنارحرم پیغمبرزمین...»
#شهادت_امام_صادق سال ۱۳۹۵
هیات رایة العباس علیه السلام


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • کدام حیاتی ترین وظیفه ی دینی است که نظام تا کنون نتوانسته به آن پایبند بماند؟
  ---
  باید نظامی که بنام دین حکومت می کند پاسخگو و غم خور بی جاذبه شدن دین و مذهب نزد ملت باشد.
  نشانه ی بی جاذبگی دین و مذهب نزد ملت بی تفاوتی او در مقابل این همه نظرات انتقادی علیه طرز دینداری و مذهب داری مردم است.
  اکثریت مردم ما ، دین و ایمان و عمل به دین اصیل خدا و مذهب حق و اصیل اهل بیت پیامبر را پیوسته به پای من در آوردیها و خرافات و بازیهای سر گرم کننده ی پوچ بی پایه بنام دین و مذهب قربانی می کنند.
  دین شناسان مذهب شناس ما بجای ابراز نگرانی از این وضعیت فاجعه بار که خشم خدا را بر می انگیزد و بجای انجام مهم ترین وظیفه خود که تصحیح انحرافات وکجرویهای آشکار دینی و مذهبی مردم است و بجای تاکید بر ضرورت پیروی مردم از حد و مرزها و باید و نبایدهای شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی مهر سکوت بر لب گذاشته مردم را در گرداب منفور من در آوردیها و خرافات رها کرده تا با حکم قرآن با از دست دادن اعمال نیک خود در این گرداب گناه بار غرق شوند و دین داری و مذهب داری خود را تباه کنند.
  امید زیادی بود که نظام اسلامی با آگاهی به مهم ترین و نخستین وظیفه ی پیامبر گونه ی خود که جلو گیری از انحرافها و کج رویهای دینی و مذهبی است در گامهای نخست خود پیامبر گونه به روشن گری داین امر حیاتی دینی و مذهبی می پرداخت.
  بیش از چهل سال از عمر این نظام می گذرد و لی افسوس که هیچ گامی برای رهایی مردم از انحرافات و کج رویهای دینی و مذهبی برداشته نشده بلگه با رها کردن صحنه برای یکه تازی دین فروشان مذهب فروش که دشمن خدا و دشمن دین و قرآن و دشمن پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت اند پیوسته این انحرافها و کج رویها افزایش می یابند و هیچ دین شناس و مذهب شناسی به فکر نتیجه ی فاجعه بار خشم خدا از این وضعیت نیست و هیچ نگرانی از نتیجه ی آثار تباه کننده ی این وضعیت نزد قشر مسئول نظام دیده نمی شود.
  این چه رازی است که تصحیح انحرافها و کج رویهای دینی و مذهبی که سکوت بر آنها به همه ی انحرافها و کج رویهای دیگر منجر می شود با جود دلایل آشکار فراون قرآنی و عقلی که ثابت می کنند مهم ترین و نخستین وظیفه ی الهی پیامبران از بدو بعثت این بندگان مقرب بوده است هنوز در طول بیش از چهل سال از عمر انقلاب و نظام اسلامی در ذهن ما جای نیافتاده است؟؟؟!!!
  چرا هیچ نشانه و آثر آشکار و برجسته ی سازمان یافته و ضابطه مند و قانون مندی در مسئولیتهای هیچ یک از رده های گوناگون مسئولان نظام و در حوزه های علمیه دینی و مذهبی ما از ضرورت پرداختن به این حیاتی ترین و سرنوشت ساز ترین نیاز دینی و مذهبی نظام و مردم دیده نمی شود؟؟؟!!!
  چرا و باچه دلیل خدا پسندانه تاکنون انجام امکان پذیر این حیاتی ترین وظیفه ی الهی پیامبران نزد اکثریت مطلق پیروان نظام اسلامی مغفول مانده است؟؟؟!!!
  چرا آیات محکم و مفصل شناختهای قرآن کریم که همه ی راه های انجام عقلی این وظیفه الهی را برای دین شناسان روشن ساخته است دلیل و راهنمای ما قرار نمی گیرند و تا کنون این آیات روشنگر مغفول مانده اند؟؟؟!!!
  با درک این حقیقت که دین خداوند ارزشمند ترین و حیاتی ترین نیاز زندگی بشر است اگر از هم اکنون به جبران کاستی حیاتی یاد شده نیاندیشیم و به تلاش بی وقفه برای رفع این کاستی نپردازیم بحکم خداوند پای در جاده ی تباهی می گذاریم و فردای قیامت هیچ فرصتی برای جبران و رهایی از حکم عادلانه ی خداوند نخواهیم یافت.

 • سرانجام افزودن من در آوردی و خرافه به دین چیست؟
  ---
  من در آوردی فرایندی است از رفتار و گفتار و پندار محض بشر بنام دین که در احکام و اعتقادات وحیانی اصیل دین الهی هییچ ریشه ی قابل اثبات و درک پذیر ندارد و نمی توان برای آن با وحی تحریف نشده ی الهی هیچ سنخیت و هم گنی و هماهنگی یافت.
  خرافه تصور بشری محض است که با هیچ یک از اصول اعتقادی اصیل عقلی دین وحیانی خداوند و با هیچ اصل علمی نمی توان آن را به اثبات رساند.
  قرآن کریم مذهب را تفقه در اصول احکام دین الهی و یافتن مصادیق اصیل برای این احکام با کمک وحی و عقل و حمایت از اعتقادات این دین با رهنمود گرفتن از هشدارها و حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای آشکار و رسا و قابل درک و اثبات پذیر فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی توصیف و معرفی کرده است.
  در وحی الهی هیچ نشانه ی محکم و مفصل آشکاری از توان محض بشر به ساخت و ابتکار حکم و اعتقاد برای دین الهی وجود ندارد ودر این زمینه بارها در قرآن کریم بر ضرورت پیروی بی فزونی و بی کاستی از وحی الهی تاکید شده است.
  سر انجام افزودن من در آوردی و خرافه به دین الهی و مذهب وابسته به این دین لوث کردن و بدنام کردن و بغرنج و نامفهوم کردن این دین و مذهب است و از فرایند چنین دخالتی در دین الهی می توان نتایج ناهنجار زیر را ذکر نمود:
  - پایین آوردن طبیعت الهی دین که برخاسته از علم و حکمت مطلق بی کران خداوند است به سطح دانش ناچیز ذهن بشر که به همه ی ناتوانیها و نیازها محدود و مقید است
  - بغرنج و نامفهوم کردن دین سرشت نشین و اثبات پذیر الهی با اندیشه های اثبات ناپذیر بشر
  - بیزار کردن اکثریت بشر خرد گرا از دین بعلت بغرنج و نامفهوم ساختن آن
  - تبدیل شدن دین الهی به سوژه ای برای ترویج کاسبی حرام دین فروشی
  - تلاش پیوسته ی دین فروشان برای کتمان حقایق اصیل دین وحیانی خداوند
  - تبدیل کردن دین خداوند به بازیچه ای در دست دین فروشان و پیروان آنان
  - سوء استفاده ی کلان دین فروشان از احادیث و روایات مخدوش به جعل و دروغ و متضاد باقرآن و عقل بنام دین و مذهب که با هیچ دلیل قرآنی محکم و مفصل و با هیچ دلیل متین عقلی اثبات پذیر نیستند
  - فراهم سازی زمینه های فراخی برای سوء استفاده های کلان مخرب و ویرانگر دشمنان دین علیه پیروان دین
  - و ...