وقتی پیرها برای نظام سرمایه‌داری ارزش زندگی کردن هم ندارند!


سیستم پزشکی راحت به بیمارستان ها دستور میدهد تا ......


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر