دنیای امروز، دنیای ظلم، دروغ و فریب است


هنوز مسئله تبعیض نژادی در کشور مدعی حقوق بشر حل نشده است..!


+ 
9

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر