حاضری مثل قدیما ازدواج کنی؟!


به نظر شما ازدواج های قدیمی پایدارتر بودن یا ازدواج های امروزی و مدرن؟!


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر