اجرای قانون «از کجا آورده‌اید؟» توسط قوه قضائیه


«امیر آبادی فراهانی» عضو هیئت رئیسه مجلس: قانون از کجا آورده‌اید توسط قوه قضائیه بزودی اجرا خواهد شد.+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر