ماجرای کرونا تمام نشده و همچنان ادامه دارد.


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: ماجرای #کرونا تمام نشده و همچنان ادامه دارد.

بر اثر فداکاری دستگاه‌ها، کادر بهداشتی و درمانی و همچنین مجاهدت داوطلبانه گروه‌های مردمی و همکاری عموم مردم، ایران به‌عنوان یک کشور موفق در دنیا معرفی شد.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • تنها راه تضمین شده ی نجات از کرونا و سایر وباها و بلاها و مشکلات چیست؟
  ---
  - لطفا بنفع خود با تأمل دقیق به گذاره های زیر با چشم و گوش عقل بیاندیشیم :
  - با توبه از همه ی گناهان کبیره ای که می دانیم در سنین بزرگی مرتکب شده ایم
  - با تعهد به خداوند یکتا به عدم بازگشت به این گناهان
  - با ایمان به عظمت خداوند آفریننده ی همه ی موجودات با نظم بی مانند جهان هستی
  - با قدر شناسی همیشگی از نعمتهای بی شمار خداوند که در لحظه به لحظه ی عمر ما در اختیار ما قرار می دهد
  - با پایبندی و عمل به اندک خواسته های سرشت نشین حیات بخش و سعادت آفرین و حیانی- قرآنی خداوند در رفتار و و گفتار و پندار
  - با پرهیز از اندک رفتارهای زیان باری که خداوند ما را در قرآن از آنها پرهیز داده است
  - با ایمان عالمانه به قدرت خداوند در تصرف همیشگی در همه موجودات جهان هستی که او آفریده است
  - و با ایمان به این که خداوند با ویژگیهای فوق تنها موجودی است که اگر به او صادقانه توکل کنیم و از او پناه بخواهیم حتما می تواند ما را در پناه عظمت بی مانند خود در مقابل آسیبهای همه ی وباها و بلاها و مشکلات ناخواسته ی ما به ما پناه بدهد و کمک کند و رهایی بخشد
  - پایبندی به اصول فوق تنها راه تضمین شده ی رهایی بخش از همه ی وباها و بلاها و مشکلات است

 • تنها راه تضمین شده ی نجات از کرونا و سایر وباها و بلاها و مشکلات چیست؟
  ---
  - لطفا بنفع خود با تأمل دقیق به گذاره های زیر با چشم و گوش عقل بیاندیشیم :
  - با توبه از همه ی گناهان کبیره ای که می دانیم در سنین بزرگی مرتکب شده ایم
  - با تعهد به خداوند یکتا به عدم بازگشت به این گناهان
  - با ایمان به عظمت خداوند آفریننده ی همه ی موجودات با نظم بی مانند جهان هستی
  - با قدر شناسی همیشگی از نعمتهای بی شمار او که در لحظه به لحظه ی عمر ما در اختیار ما قرار می دهد
  - با پایبندی و عمل به اندک خواسته های سرشت نشین حیات بخش و سعادت آفرین و حیانی- قرآنی او در رفتار و و گفتار و پندار
  - با پرهیز از اندک رفتارهای زیان باری که او ما را در قرآن از آنها پرهیز داده است
  - با ایمان عالمانه به قدرت او در تصرف همیشگی در همه موجودات جهان هستی که او آفریده است
  - و با ایمان به این که او با ویژگیهای فوق تنها موجودی است که اگر به او صادقانه توکل کنیم و از او پناه بخواهیم حتما می تواند ما را در پناه عظمت بی مانند خود در مقابل آسیبهای همه ی وباها و بلاها و مشکلات ناخواسته ی ما پناه به ما بدهد و کمک کند و رهایی بخشد
  - تنها راه تضمین شده ی رهایی بخش از همه ی وباها و بلاها و مشکلات است

 • نسخه ی شفا بخش الهی چیست؟
  ---
  توبه به درگاه خداوند و تعهد صادقانه به عدم بازگشت به گناهان کبیره ی مذکور در و حی اصیل الهی از جمله قرآن و تغییر بدیها و زشتیها به رفتارهای خوب و نیک همیشگی و پایبندی به خواستهای حیات بخش وحیانی خداوند در رفتار و گفتار و پندار می تواند نزد خداوند مطابق با نویدها و هشدارهای سرشت نشینی که در وحی بی خدشه ی الهی به پیامبران از جمله قرآن آمده اند ؛ فرد و جامعه را از بلاها و وباها و مشکلات رهایی بخشد.

 • بشر چگونه می تواند سلامتی وجود خود را از آسیبها مصون نگه دارد
  ---
  سرشت بشر اذعان دارد که در مقابل هر لطف وکمکی که از دیگران به او می رسد می باید سپاس گزار صاحب لطف و کمک باشد.
  بشر با حکم این سرشت خود را به جبران این لطف و کمک در حد توان مقید می سازد چه رسد اگر این لطف همیشگی و برای دریافت کننده نیاز حیاتی و روز مره باشد و توقف آن زندگی وسلامتی او را مختل کند و حتی امکان دارد این توقف اورا ناکار آمد و نابود سازد.
  وجود و بقا و سلامتی بشر در مدیریت بهینه ی نیازهای بی شمار درونی اعضای جسم او که نقش مستقیم را در آن ندارد به ادامه ی نعمتهای بی کران لحظه به لحظه ی خدادوند وابسته است و سرشت بشر تک تک این نیازها را نیک درک می کند.
  بشر هرگز نمی تواند انکار کند محرومیت از این نعمتها بی تردید وجود و وبقا و سلامتی او را در معرض آسیبهای عضوی و روحی بی شمار و حتی جبران ناپذیر و دچار شدن به انواع بیماریها و آسیبها تا سطح فنا و نابودی قرار می دهد.
  چشم بستن به اندک خواستهای ساده و آسان خداوند که در وحی الهی به پیامبران به بشر ابلاغ گردیده اند و بی توجهی و بی تفاوتی به رسیدگی به این خواستهای بحق خداوند نعمتها ؛ شایستگی ادامه این نعمتها به بشر را متناسب با حجم انکار خواستهای وحیانی خداوند پیوسته از بین می برد و بشر را از دریافت این نعمتها محروم می سازد و هیچ حجتی را در دست و اختیار بشر برای دفاع از چنین محرومیتی و برای نجات خود از از این محرومیت باقی نمی گذارد.
  گرفتار شدن به مشکلات و بیماریها و وباها و آسیبهای گوناگون بی تردید نتیجه انکار خواستهای حیات بخش خداوند و قدر نشناسی از نعمتهای بی کران ذات اقدس او می باشد که او به بشر ارزانی داشته است.
  خداوند منان تمام راه های محرومیت زدایی در حد توان بشر را در وحی خود به او یاد آوری کرده و چگونگی رسیدن به رفع محرومیت در حد نیاز و توان طبیعی زندگی بشر را در این راه ها نیز آشکار ساخته است.
  سرشت بشر نیک درک می کند خود داری از پاسداری از هر نعمتی و اصرار بر انکار هر نعمتی او را دچار پرداخت چه تاوانی خواهد کرد.