خیانت بنی صدر و هوشیاری حضرت آقا


بنی صدر دستور میده تا تیپ دو لشگر زرهی برای آزاد سازی سوسنگرد اقدامی نکنه.

اما اینجاست که حضرت آقا‌، به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع وارد صحنه میشوند...


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر