علمایی که با دین مردم بازی می‌کنند


استاد شیخ حسین انصاریان


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • سر انجام تحمیل یکسویه اطلاعات دینی و مذهبی گمراهی و کفر است
  ---
  اگر تعقل و تفکر و تدبر وتأمل و بردن مسائل حیاتی زندگی زیر محک پرسشگری عقلی برای شناخت و تشخیص سره از نا سره ی اندیشه ها و تفکرات و راه حلهای مسائل و مشاکل و تئوریهای زندگی عرضه شده به بشر اهمیتی نداشت خداوند در قرآن کریم بشر را به اندیشه وری و فکر ورزی و خردگرایی و برگزیدن بهترین سخنان عرضه شده به او در این کتاب آسمانی و در جایهای دیگر هرگز فرا نمی خواند.
  در قرآن هیچ نشانه ای از دعوت بشر به تحمیل یک سویه و پذیرفتن اجباری افکار و اندیشه های چگونگی زندگی وجود ندارد ؛ بلکه بشر همیشه به تفکر و تعقل و اندیشه وری و برگزیدن بهترینهای معقول در این زمینه فراخوانده شده است.
  تحمیل یکسویه اطلاعات یک نواخت و رم کردن از تقابل اندیشه ها و هشدار به مؤمنان به ضرورت چشم بستن به اندیشه های متعارض با هم ، هرگز شیوه های الهی قرآنی در رویا رویی با اندیشه های زندگی نیست.
  اصرار بر تزریق یک سویه اطلاعات به بشر بنام دین و مذهب و بستن راه به روی نگرش و تأمل در اندیشه های متعارض زندگی و منع پرسش گری و اندیشه وری در این زمینه ؛ پشت کردن به خواستهای قرآنی خداوند در این زمینه ی حیاتی است و بشر را بعلت این دگم گرایی نسبت به دین و مذهب به بد بینی و گمراهی و کفر دچار می سازد.
  خداوند اصرار ورزی تهی از تدبر و تأمل عقلی بر پذیرفتن هر اندیشه ای برای نیازهای زندگی بنام دین و مذهب ؛ سخت در قرآن تقبیح کرده و اصرار ورزان بر این روش را به گمراه تر از چهار پایان بی عقل توصیف کرده است.
  دین و مذهب برای سازمان دهی زندگی بشر نیاز حیاتی هستند ؛ بنا بر این باید متدینان بویژه جوانان متدین را در پذیرش هر آن چه بنام این ارزشها عرضه می شود و به پرسش گری برای برگزیدن بهترین یافته های عقلی در این زمینه عالمانه تشویق کرد و راه عقلانیت تهی از تعصب و افراط و تهی از بی تفاوتی و تفریط را در این نیاز حیاتی به روی آنان باز گذاشت.

 • منکران نقش وحی و عقل در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب توجه کنند!!!
  ---
  خداوند یکتا دانای مطلق در قرآن کریم توجه بشر را در دین گزینی و در انتخاب هر اعتقادی بنام دین و مذهب بر نقش وحی اصیل الهی از جمله قرآن در هدایت گری و بر نقش عقل بشری در پرسش گری تا رسیدن به حقیقت با به کار گیری لفظ : « یعقلون » بیش از بیست بار تاکید کرده است.
  خداوند در برخی از این آیات محکم مفصل ، با هشدار ، بشر را که این نقشها را نادیده می گیرند یا انکار می کنند بارها سخت نکوهش و سررنش کرده و به دچار شدن به خشم و عذاب الهی تهدید نموده است.
  بشر با تامل و تدبر به هشدارها و تاکیدهای فراوان خداوند در قرآن که همگی اتمام حجت اند باید بداند با سهل انگاری یا بی تفاوتی نسبت به نقش هدایت گر وحی اصیل الهی و نسبت به نقش پرسش گر عقل بشری یا با نادیده گرفتن این نقشها در اعتقاد گزینی بنام دین و مذهب چه پیامدها و چه سرانجام شومی برای آخر و عاقبت خود رقم می زند.