جنگ روانی، عامل خروج بر امام (ع)- پروپاگاندا 1


روایت فریبی که با استفاده از ابزار تبلیغاتی برای همراه کردن مردم به کار رفت تا توانست مردمی را بر علیه امام زمانشان بشوراند و امروز نیز این فریب با شدت و قوت بیشتر وجود دارد...


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر