مالک شریعتی نماینده مجلس: سربازی، جوانان را ضدانقلاب می کند!


احساس پوچی جوانان بعد از سربازی، حسی عجیب اما واقعی به دلیل استفاده از سربازان در کارهای یدی بی فایده نه کارهای فکری و مناسب دانش سرباز


+ 
13

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)