الفاظی که برای فکری دردسرساز شد!


فحاشی شده روشی برای خالی کردن عصبانیت


+ 
7

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر