حمزه غالبی فراری فتنه 88:ایران در مقیاس بین المللی در حال پیشرفت است


حمزه غالبی محکوم و زندانی سیاسی در جریان فتنه 88 بوده که پس از صدور حکم از سوی مراجع قضایی به کشور فرانسه پناهنده می شود.


+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)