روایت سعید ما | قسمت اول | من محمد سعید جباری هستم..


◆ از دغدغه فرزندان ایران تا ماجرای درخواست از رهبرانقلاب
◆ حضرت آقا ما رو با این تعبیر خطاب کردند: من از خداوند متعال به خاطر وجود نعمت شما متشکرم


+ 
25

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر