خیانت به پیشرفت کشور در طرح مذاکره با آژانس انرژی اتمی


انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول - 99/12/7


+ 
39

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر