داستان صوتی | سیاحت غرب - قسمت یازدهم


راه پٌر از گِل و لَجن شد!! می بینم که در دو طرف راه تا چشم کار می کند،جانورانی هستند که بدن آنها به شکل انسان و صورتهایشان به شکل بوزینه است!!! وحشت وجودم را فرا گرفته،این چه سرزمینی ست؟؟!
هادی فریاد زد: مبادا از راه خارج شوی که تا گردن در لَجن فرو می روی!
مشاهده تمام قسمت ها:
https://www.roshangari.ir/group/66520-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%AA%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر