شما باشی باور میکنی؟


یادتونه بچه بودیم میگفتن
" کارنامه تو 20 بشی برات دوچرخه میخریم..."
"اگه تو مهمونی ساکت باشی یبریمت شهربازی..."
بزرگ تر شدیم صداقت خانواده هامونو باور کرده بودیمو فکر کردیم همه وعده ها همینطوریه!
اما نبود!️
آدمایی شدن پدر مملکتمون که خودمونیو درگوشی بگم پدر ما مردم رو درآوردن...
وعده های دروغ
وعده های بی اساس
وعده های پوچ و باطل
وعده هاشون هنوز یادتونه؟


+ 
30

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر