کلیپ تلفیقی مداحان نوجوان کربلایی سید محمد امین موسوی و کربلایی مهدی میرزایی


کلیپ تلفیق
مداحان :کربلاییان سید محمد امین موسوی و مهدی میرزایی
مداحان نوجوان
سازنده :موسسه خدام العباس


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • قدسیت بخشی به پیامبر زادگان و امام زادگان و بستگان نسبی و حسبی پیامبران در تضاد با شواهد قرآنی است
  ---
  در قرآن کریم شواهد آشکار محکم و مفصل عدیده ای وجو دارند که تقدس و قدسیت بخشی و رفتارهای فرا طبیعی به اشخاص و داشته های پیامبر زادگان و امام زادگان و سایر بستگان نسبی و حسبی پیامبران را تصریحا و تلویحا نهی و نفی می کنند و امکان ناپذیر به اثبات می رسانند: با دقت و تدبر بنگرید به این آیات قرآنی: ( 32 سوره نجم و 21 سوره نور و 124 سوره بقره و 13 سوره لقمان و 58 و 59 سوره مریم و 45 تا 47 سوره هود و 10 سوره تحریم و 14 سوره تغابن و 27 تا 30 سوره مائده و داستان فرزندان حضرت یعقوب پیامبر با برادر خود حضرت یوسف در سوره یوسف و 22 سوره مجادله و 85 سوره إسراء و 37 تا 47 سوره قلم و 188 سوره أعراف و 9 سوره أحقاف و 31 سوره هود و 116 سوره مائده و 10 سوره ممتحنه و آیه 50 سوره أنعام و ... ).
  بشر غیر مرتبط با وحی الهی با محروم بودن از دست رسی به نهانهای افراد و جهان و با پشیز دانشی که دارد و همچنان پیامبران نیز هرگز حق ندارند در تضاد با شواهد قرآنی مذکور بدون وجود دلیل و نشانه ی آشکار و قاطع و قطعی الدلاله از وحی الهی ؛ از جانب خود برای هیچ شخص و یا هیچ شیئی تقدس و قدسیت و رفتار فرا طبیعی قایل شوند و یا به شخص و شیئی که هیچ آگاهی به نهفته های آن ندارند با تصور بشری ناتوان خود تقدس ببخشند.
  حقیقت این قدسیت بخشی و تصور رفتارهای فرا طبیعی برای بندگان مقرب ؛ جرئت و جسارت آشکار از جانب بشر در خود خدا پنداری است که خداوند یگانه دانای مطلق آن را در هشدارهای بسیاری از قرآن کریم شدیدا و بگونه ای آشکار نهی و نفی و تقبیح کرده است و این جرئت و جسارت بشری بخشی از حرامهای دینی قرآنی بشمار می آید.
  منع ونهی آشکار قرآنی یعنی حرام آشکار قرآنی و اصرار بر اقدام به ارتکاب حرام آشکار قرآنی دهان کجی و شکستن فرمانهای مقدس آشکار الهی است.
  بشر با اصرار بر این دهان کجی ؛ به گناه کبیره ی نابخشودنی نا فرمانی از دستورات اکید خداوند دچار می گردد.
  با وجود قرآن در دست رس همگان و امکان ساده ی آگاهی به محتوای این کتاب آسمانی ؛ اصرار بشر بر این دهان کجی ؛ بحکم هشدارهای محکم و مفصل فراوان قرآن بی تردید بشر را به عذاب نابخشودنی ابدی خداوند در قیامت ، که هیچ فرصتی در آن روز برای پذیرفتن توبه و اظهار پشیمانی بشر از گناهان نیست ، گرفتار خواهد کرد.
  هدف بنیادین قرآن تنها به معرفی یکتایی و عظمت بی مانند خداوند یگانه و معرفی عظمت آثار بی شمار خداوند در جهان آفرینش منحصر است.
  در قرآن بجز اشاره به برتری اخلاق پیامبر اسلام بر سایر بشر با اشاره خطابی « إنك » و اشاره به برتری راست باوری برخی پیامبران الهی با صیغه ی مبالغه ی « صدیقا » هیچ نشانه ی آشکار دیگری بر تبلیغ برای (( برتری )) قدسیت و فرا طبیعی شخصیت افراد دیگری از بندگان مقرب (( با ذکر نام )) نیامده است و دیده نمی شود.
  هیچ بنده ای بدون وجود وحی آشکار الهی حق ندارد بجای خداوند از (( دانش ناچیز ذهن ناتوان خود )) برای خود و بندگان دیگر برتری قدسی و فرا طبیعی قایل شود یا برتری قدسی و فرا طبیعی برای خود و بندگان دیگر فرض کند.
  هیچ بنده ای حق ندارد بجای خداوند ، که به همه ی نهانهای جهان آگاه است ، روی برتری قدسی و فرا طبیعی که خود (( با ذهن بشری محدود خود )) برای خود و بندگان مقرب دیگر تصور کرده است آثار و پیامدهای قدسی و فرا طبیعی دینی ومذهبی ترتیب دهد.
  نسبت هر گفته ی غیر وحیانی به معصوم در اشاره به برتری قدسی و فرا طبیعی بندگان مقرب ،اعم از پیامبران و غیر پیامبران ؛ نسبت جعل و دروغ است و با وجود دلایل نفی آشکار قرآنی ؛ محال است چنین گفته ای از معصوم صادر شده باشد.

 • مراجع دین شناسی ما در کدام جبهه سنگر گرفته اند؟
  ---
  خداوند دانا و حکیم مطلق در آیات بسیاری از شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری قرآنی مراجع دین شناسی را که خود را متولی آموزش و تبلیغ دین و مذهب معرفی می نمایند در دو روش آشکار و کنایه آمیز ، بیشتر در آیاتی که در آنها واژه های « ولی » و « أولیاء » آمده است ، در دو جبهه ی متضاد باهم ؛ یکی جبهه ی الهی پارسایان رحمانی که در کنار پیامبران و بندگان مقرب و سربازان خدا سنگر گرفته اند و دیگری جبهه ی تقوا ستیزان که سربازان شیطان هستند و در کنار این پلید سنگر گرفته اند؛ مشخص ساخته است.
  جبهه اول ؛ مراجع صادق دین شناسی هستند که خود را موظف می دانند در کنار و دوش به دوش پیامبران و اولیای پارسای خداوند سنگر بگیرند و در میدان آموزش و تبلیغ دین و مذهب با تکیه به شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی الهی و با پیشه کردن تقوا ، این فرهنگ را بی هیچ کاستی یا فزونی بشری با دوری از هرگونه منافع شخصی و گروهی آموزش بدهند و تبلیغ کنند.
  مراجع دین شناسی این جبهه با تبعیت و فرمان برداری از دستورات خداوند در وحی الهی ؛ خود را موظف می دانند ؛ مردم دین دار را از گرفتار شدن به انحرافها و کج رویهای دین زدا ، که بنام دین و مذهب رواج دارند ، با بهره گیری از حد و مرزها و بایدها و نبایدها ونویدها و هشدارهای شناختهای وحیانی مذکور پیوسته برای حفظ دین داری و مذهب داری خود به پرهیز و تقوا فرا بخوانند .
  جبهه ی دوم ؛ مراجع مدعی دین شناسی هستند که با نهایت جرئت و جسارت و بی پروایی و بی هراس از خشم خانمان بر افکن خداوند ؛ با ترویج و دامن زدن به من در آوردیها و خرافات و جعلیات ساخته و پرداخته ذهن شیادان و کاسبان حرام خور دین فروشی و مذهب فروشی در تضاد با وحی اصیل الهی ؛ خود را داو طلبانه به سربازی شیطان در آورده و برای کمک به ترفندهای دین زدای ابلیس پلید ؛ که ضد وحی و ضد احکام عقل سلیم هستند ؛ در کنار این پلید سنگر گرفته اند.
  مدعیان دین شناسی در این جبهه شیطانی پیوسته با من در آوردی پروری و خرافه گستری و ترویج جعلیات بشری غیر قابل اثبات ضد قرآن و عقل ؛ حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری توده های متدین مردم غافل خرد گریز را ؛ بحکم خداوند در آیات 103 تا 106 سوره کهف و آیه 65 سوره زمر در قرآن کریم ، به تباهی و نابودی می سپارند و بحکم وحی الهی این تودهای غافل را ، که به زعم خود متدین اند ، به دوزخ و عذاب ابدی نابخشودنی دوزخ دچار می سازند.
  علت نابخشودنی گناه کبیره این مدعیان دین شناسی و پیروان آنان خود داری یا غفلت یا بی تفاوتی عمدی آنان نسبت به ضرورت جست و جوی عالمانه ی جدی اطلاعات دین داری و مذهب داری وحیانی خدا پسندانه است که همیشه و در همه جا در اختیار آنان قرار دارند.
  این کوته سخن ؛ روزنه ای را به سوی حقایقی از وحی الهی به روی مراجع دین شناسی و پیروان آنان باز می کند تا از راه این روزنه بتوانند بخوبی جایگاه جبهه و سنگر خود را بیابند ؛ و بتوانند با اراده ی آزاد خود و باکمک عقل سلیم خویش راه خدا پسندانه ی دین داری و مذهب داری را برای فراهم سازی عاقبت اخروی خدا پسندانه برای خودانتخاب بنمایند.
  متدینان خدا شناس خدا پرست اگر می خواهند خدا پسندانه دین داری و مذهب داری بنمایند باید این حقیقت را همیشه در ذهن خود حاضر داشته باشند که برای ی تشخیص سره از ناسره ی احکام و اعتقاداتی که بنام دین و مذهب خارج از قرآن به آنان عرضه می گردند باید پیوسته از مراجع دین شناسی جویای این اصل باشند که این احکام و اعتقادات تا چه اندازه با حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی تطابق و هم آهنگی و انسجام دارند ؛ تا هرگز بنام دین و مذهب با دسیسه ها و وسوسه های شیطان و شیطان صفتان در دام انحراف و کجروی گرفتار نشوند.
  بی تردید خدا پسندانه است که مراگز آموزش و تبلیغ دین و مذهب ، برای مصونیت بخشی به دین داری و مذهب داری مردم و برای جلو گیری از هرگونه کج روی و انحراف در زمینه های دین و مذهب ؛ حد و مرها و بایدها و نبایدها و نویدها و هشدارهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی را بصورت موضوعی گرد آوری کنند و با سازمان دهی و روشمندی علمی ساده و رسا و گویا بتناسب همه ی سطوح علمی همیشه در اختیار متدینان و روی آوردگان به دین و مذهب قرار دهند.
  اگر توده های مردم دین دار به این شناختها همیشه بصورت موضوعی مسلح شوند واین شناختها با تاکید و تمرکز به همه سطوح آموزشی تدریس شوند بی تردید انحراف و کج روی در دین و مذهب به حد اقل می رسد.