خاطره‌ای در مورد دستور امام خمینی به قضات پس از شهادت شهید بهشتی


خاطره‌ای که علی یونسی برای اولین بار روایت کرد

صبح روزی که خبر شهادت بهشتی رسید، امام خمینی به قضات دستور داد تا زمانی که عصبانی هستید قضاوت نکنید


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر