نحوه دور زدن امام و رهبری توسط اصلاحطلبان (به نقل از تاجزاده)


نحوه دور زدن امام و رهبری توسط اصلاحطلبان (به نقل از تاجزاده)
در ماجرای استعفای خاتمی ، خاتمی به هاشمی میگیوید ، من نمیتوانیم با رهبری کار کنم! هاشمی میگوید چرا؟ خاتمی میگوید مواضع من با رهبری یکسان نیست و من نمیتوانم جور دیگر عمل کنم!
هاشمی شما در جلسات شرکت کنید هر چه رهبری میگوید بگو چشم ولی برو کار خودت رو انجام بده
خاتمی میگیود من نمیتوانم اینطور عمل کنم ! هاشمی می گوید ببین فکر میکنی ما ده سال اول انقلاب را چطور گذارانیدم؟ ما پیش امام میرفتیم هر چه میگفت میگفتیم چشم ، بعد می امدیم کار خودمان را انجام میدادیم!
فکر نکن کار خیلی بزرگی است که الان میگویم انجام دهی!


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر