کشته شدگان ساختگی!


سه شهروند که از آنها به عنوان افراد کشته شده در تجمعات خوزستان یاد می‌شود با انتشار پیامی از زنده و سالم بودن خود خبر دادند.


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر