استاد خاتمی نژاد - ببین رفیقت کیه؟


جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • آیا دین داران به چگونگی تباه شدن حاصل یک عمر دین داری خود آگاه اند؟
  ---
  قرآن در آیات 103 تا 106 سوره کهف و در آیه 65 سوره زمر و در بسیاری از هشدارهای خود دین داران غافلی را هشدار داده که حاصل یک عمر نیکوکاری و دین داری و مذهب داری خود را درقیامت تباه شده می بینند و آنان را زیانکار ترینها می نامد ؛ در حالی که در دنیا تصور داشته با دین داری و مذهب داری خود نیکو کاری می کرده اند.
  این قشر از بشر در دنیا بجای پایبندی عالمانه دردین داری و مذهب داری به داده های محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی الهی به پیامبران خدا از جمله قرآن ؛ با مقید ساختن خود به پایبندی به انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ی ذهن ناقص بشر که بامحکمات وحی الهی و با اصول عقلی در تضاد آشکار اند و با ندیده گرفتن این محکمات که در همه جا در کتابهای آسمانی در اختیار آنان بوده و هست ؛ خوشحال و خرسند که خدا را پرستش و راضی نموده اند؛ دین داری و مذهب داری خود را با خیال راحت به غلط و با خطا و با گناهان کبیره ی نابخشودنی در تضاد با حی الهی به اجرا می گذاشته اند.
  متاسفانه سکوت و خاموشی و مدارای مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب در مقابل این خطاهای بزرگ دین داران با منزوی کردن و به فراموشی سپردن داده های شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی الهی ؛ رویه های شیطان پسند جایگزین کردن من در آوردیها و خرافات و جعلیات اثبات ناپذیر خرد ستیز ضد وحی را بنام دین و مذهب در اذهان دین داران تزریق و ترسیخ و و تثبیت کرده است .
  این سکوت و خاموشی و مدارا در حقیقت کمک به سوگند شیطان است که بهنگام رانده شدن از بهشت تهدید کرد تمام دین داران را اغوا و فریب دهد و گمراه کند و آنان را از صراط مستیم دین وحیانی خدا دور سازد و سر انجام با بد ترین سوء استفاده از غفلت آنان نتیجه ی دین داری آنان را به دوزخ برساند.
  مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین با سکوت و خاموشی و مدارای خود در مقابل این دین ستزیهای دین زدا بار سنگینی را از عهد شکنی و پشت کردن به حقایق دین خدا و با کتمان این حقایق با خود بحکم قرآن به قیامت خواهند برد که وبال زوال ناپذیر ابدی و نابخشودنی گردن آنان خواهد شد و بعید نیست در این دنیا عذاب و نفرین الهی دامن گیر آنان و سایر گمراهانی که به وحی الهی پشت کرده اند نیز بشود.
  من در آوردیها و خرافات و جعلیات خرد ستیز اثبات ناپذیر بشری با دین وحیانی – قرآنی خداوند وبا مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر هیچ رشته خویشاوندی ندارند.
  این ضد ارزشهای ساخته و پرداخته ی ذهن بشر در نتیجه ی غفلت متدینان از ترفندهای شیطان ؛ ظالمانه به دین خدا ومذهب اهل بیت مظلوم پیامبر افزوده شده اند و با دروغ و دغل توسط شیادان دین فروش و مذهب فروش به این بندگان مقرب نسبت داده می شوند.

 • آیا دین داران به چگونگی تباه شدن حاصل یک عمر دین داری خود آگاه اند؟
  ---
  قرآن در آیات 103 تا 106 سوره کهف و در آیه 65 سوره زمر و در بسیاری از هشدارهای خود دین داران غافلی را هشدار داده که حاصل یک عمر نیکوکاری و دین داری و مذهب داری خود را درقیامت تباه شده می بینند و آنان را زیانکار ترینها می نامد ؛ در حالی که در دنیا تصور داشته با دین داری و مذهب داری خود نیکو کاری می کرده اند.
  این قشر از بشر در دنیا بجای پایبندی عالمانه دردین داری و مذهب داری به داده های محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی الهی به پیامبران خدا از جمله قرآن ؛ با مقید ساختن خود به پایبندی به انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ی ذهن ناقص بشر که بامحکمات وحی الهی و با اصول عقلی در تضاد آشکار اند و با ندیده گرفتن این محکمات که در همه جا در کتابهای آسمانی در اختیار آنان بوده و هست ؛ خوشحال و خرسند که خدا را پرستش و راضی نموده اند؛ دین داری و مذهب داری خود را با خیال راحت به غلط و با خطا و با گناهان کبیره ی نابخشودنی در تضاد با حی الهی به اجرا می گذاشته اند.
  متاسفانه سکوت و خاموشی و مدارای مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب در مقابل این خطاهای بزرگ دین داران با منزوی کردن و به فراموشی سپردن داده های شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری و مذهب داری وحی الهی ؛ رویه های شیطان پسند جایگزین کردن من در آوردیها و خرافات و جعلیات اثبات ناپذیر خرد ستیز ضد وحی را بنام دین و مذهب در اذهان دین داران تزریق و ترسیخ و و تثبیت کرده است .
  این سکوت و خاموشی و مدارا در حقیقت کمک به سوگند شیطان است که بهنگام رانده شدن از بهشت تهدید کرد تمام دین داران را اغوا و فریب دهد و گمراه کند و آنان را از صراط مستیم دین وحیانی خدا دور سازد و سر انجام با بد ترین سوء استفاده از غفلت آنان نتیجه ی دین داری آنان را به دوزخ برساند.
  مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین با سکوت و خاموشی و مدارای خود در مقابل این دین ستزیهای دین زدا بار سنگینی را از عهد شکنی و پشت کردن به حقایق دین خدا و با کتمان این حقایق با خود بحکم قرآن به قیامت خواهند برد که وبال زوال ناپذیر ابدی و نابخشودنی گردن آنان خواهد شد و بعید نیست در این دنیا عذاب و نفرین الهی دامن گیر آنان و سایر گمراهانی که به وحی الهی پشت کرده اند نیز بشود.
  من در آوردیها و خرافات و جعلیات خرد ستیز اثبات ناپذیر بشری با دین وحیانی – قرآنی خداوند وبا مذهب توحیدی اهل بیت پیامبر هیچ رشته خویشاوندی ندارند.
  این ضد ارزشهای ساخته و پرداخته ی ذهن بشر در نتیجه ی غفلت متدینان از ترفندهای شیطان ؛ ظالمانه به دین خدا ومذهب اهل بیت مظلوم پیامبر افزوده شده اند و با دروغ و دغل توسط شیادان دین فروش و مذهب فروش به این بندگان مقرب نسبت داده می شوند.

 • مراجع دین شناسی برای جلو گیری از گمراهی مردم باید پیوسته در حد توان مراقب دین داری مردم باشند
  ---
  دین داری و مذهب داری را اگر از احکام و اعتقادات محکم و مفصل قرآن و از خرد گرایی دور کنیم و نسبت به هشدارهای قران در این زمینه بی تفاوت باشیم بیقین بحکم صریح قرآن بجز گمراهی و اسیر شدن در دام ترفندهای شیطان و گرفتار شدن به عذاب الهی نابخشودنی در قیامت هیچ بازده دیگری نخواهدداشت .
  مهم ترین وظیفه ی مراجع دین شناسی آگاه کردن پیوسته ی مردم به حقایق احکام و اعتقادات و نویدها و هشدارهای سرشت نشین قرآن است که اگراین مراجع همیشه پیامبر گونه به میان مردم نیایند و آگاه سازی را پیوسته آشکار و رو رو در رو انجام ندهند در گناه کبیره ی گمراهی مردم سهیم می شوند و بعلت کتمان حقایق قرآن نفرین خداوند انانان را فرا می گیرد .

 • دین فروشان شیاد تفسیر درست حدیث ثقلین را دشمنی با اهل بیت پیامبر وانمود می کنند
  ---
  بیان تفسیر قرآنی درست حدیث ثقلین خدمت به مکتب توحیدی مذهب تشیع علوی است و این مذهب متاسفانه با آمیخته شدن به انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات قرآان دستخوش و بازیچه ی ترفندها و تحریف شیادان دین فروش و مذهب فروش از خدا بی خبر شده است.
  تفسیر درست حدیث ثقلین که مطابق باداده های آیات محکم و مفصل پیامبر شناسی قرآن بیان گردیده است هرگز آنچنان که جاهلان و مغرضان شیطان پرست وانمود می کنند ؛ دشمنی با اهل بیت پیامبر و پیروی از عمر و خوارج و وهابیت منحرف نیست .
  هیچ دلیلی از محکمات قرآن و اصول استدلال عقلی نیست که تفسیر وارونه ی شرک آلود شیادان دین فروش از حدیث ثقلین را بتواند بی خدشه اثبات کند.


 • افراد عارف به خدا و اسلام و متدیّن به آن چطور زندگی میکنند؟
  1- خالق عالَم را ناظر بر اعمال و ذهن خود می دانند پس رفتارشان را اصلاح میکنند و سعی میکنند حتّی اندیشه بد هم به خودشان راه ندهند
  2- چون میدانند با مرگ نابود نمیشوند و حق به حق دار میرسد و خدا در آخرت محرومیّت هایشان را جبران میکند؛در زندگی امیدواری خود را از دست نمیدهند و صبر میکنند
  3 - طبق تعالیم و سفارشات اسلام با مردم آنطور رفتار میکنند که دوست دارند مردم با آنها رفتار کنند و با مردم به نیکویی سخن میگویند
  4 - به پدر و مادر خودشان و همسر و سایر اعضای خانواده شان احترام میگذارند و نیکی میکنند
  5 - مشروبات الکلی و مواد مخدّر و سیگار و گوشت خوک و مردار و خون و سایر غذاها و آشامیدنی هایی که در اسلام حرام شده را چون بیماری زاست و اثرات مخرّب روانی و جسمی و خانوادگی و اجتماعی دارند مصرف نمیکنند
  6 - چشم چرانی نمیکنند و با پوشش نامناسب خودشان را در معرض چشم چرانی قرار نمیدهند
  7 - زناء و همجنسبازی و خودارضایی نمیکنند و با محارم و اشیاء و حیوانات رابطه جنسی برقرار نمیکنند
  8 - ناسزا و دروغ نمی گویند و تهمت نمی زنند و غیبت نمیکنند
  9 - ربا نمیدهند و نمی گیرند و دزدی و کم فروشی و کلاه برداری نمیکنند
  10 - مطابق فطرت شان عمل میکنند که متمایل به خوبی و بیزار از بدی و ظلم است و میدانند خوبی به دیگران خوبی به خودشان است و بدی به دیگران بدی به خودشان
  11 - در آگاه نمودن دیگران میکوشند و نسبت به مردم بی تفاوت نیستند؛ مردم را به خوبی ها دعوت میکنند و از بدی ها باز میدارند
  12 - دنبال اتّحاد و همدلی و آگاهی نسبت به یکدیگر و رفع مشکلات از همدیگر هستند که با حضور در مساجد برای برپایی نماز جماعات و مراسم عبادی مانند حج بدان میرسند
  13 - به حیوانات و درختان و گیاهان ظلم نمیکنند
  14 - در پی کسب دانش و حکمت و معرفتند
  15 - اسراف نمیکنند و میانه روی را در هر کاری در نظر دارند
  16 - لباس و بدن خود و محیط زیست شان را همیشه پاک و طاهر نگه میدانند و ظاهر آراسته ای دارند
  17 - در حفظ سلامتی خودشان و خانواده شان میکوشند
  18 - جهان را بیهوده نمی پندارند و هدف شان در زندگی رسیدن به کمال انسانی و قُرب معنوی به پروردگار است
  19 - دشمن ظالمان و یاور مظلومان هستند
  20 - نژاد پرست نیستند و تعصبّات قومی ندارند
  21 - دنبال کسب روزی حلال و اصلاح و آبادانی زمینند
  22 - به یتیمان و فقیران و در راه ماندگان کمک میکنند و به آنها رسیدگی می نمایند
  23 - مومنان به خالق عالَم و اسلام، پنج نوبت برای خدا به نماز می ایستند و برای او تواضع میکنند و سر به خاک می سایند و دست نیاز به سوی خالق بی نیازشان بلند میکنند که از آثار برپایی نماز زدوده شدن تکبّر از آنهاست
  ووو
  اینها از فواید ایمان به خداوند جهان آفرین و اسلام و عمل به دستورات و توصیّه های آن است

 • آقای « رک و راست » !!! مردم میگن حرف تو را از نزد دین داران ندیدیم ؛ پس از قرآن خدا بگو تا مردم بفهمند چقدر ما از دین خدا دوریم که هیچ کدام از این خصلتها اثری در وجود ما ندارد؟؟؟!!!