اراده‌ی الهی


علی اکبر رائفی‌پور


+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • برگزاری مراسم ملی و مذهبی با رفتارهای زیان بار و فاجعه آفرین حرام شرعی و جرم قانونی است
  ---
  برگزاری مراسم ملی و مذهبی مانند چهار شنبه سوری یا هر مناسبت دیگر ملی یا مذهبی با هر نام و عنوانی که باشد اگر با رفتارهای زیان بار و فاجعه آفرین مانند آتش افروزی و ترقه پراکنی و رفتارهای دیگر مانند قمه زدن و زنجیر زدن و هدر دادن داراییهای ملی که مردم را در معرض آسیب و تنگنا و هلاکت قرار می دهند باشند ؛ بحکم خداوند در آیه 195 سوره بقره و در آیاتی دیگر حرام شرعی و در قانون مدنی رفتار مجرمانه است .
  هر حکومتی که وظیفه ی آن حفظ امنیت و آرامش و آسایش عموم ملت است نباید بنام آزادی به مردم اجازه دهد چنین مراسمی با رفتارهای زیان بار و فاجعه آفرین برگزار شوند.
  هر حکومت دینی و یا مدنی عدالت محور و امانت دار مسئولیت شناس بحکم خرد گرای شرع و قانون موظف است از هتک حرمت احکام و اعتقادات خرد گرای انکار ناپذیر دین اصیل وحیانی تحریف نشده ی خداوند و از رواج قانون ستیزی و از هدر رفتن داراییهای ملی تحت هر عنوانی که زندگی و امنیت و آرامش و آسایش آحاد و عموم ملت را با خطر تهدید می کنند ؛ با ضوابط قانونی شفاف اجرا پذیر حتما جلوگیری بکند.

 • به سر دبیری بولتن نیوز در باره مقاله: /اهمیت تدریس مفاهیم روانشناسی، حقوق و علوم سیاسی برای تمامی دانشجویان در دانشگاه/ یکشنبه 05/10/1400
  ---
  چرا دین خدا و قرآن او نزد بولتن نیوز سرنوشت ساز به نظر نمی رسد؟؟؟!!!
  ---
  چرا بولتن نیوز در این مقاله ی مهم که در پرتو نظام دینی ج.ا.ا منتشر کرده است دین توحیدی خدا و شناختهای محکم و مفصل سرنوشت ساز فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی را که نادیده گرفتن آنها همه حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری بشر را تباه و نابود می سازد ؛ از قلم انداخته و به فراموشی سپرده است؟؟؟!!!
  آیا واقعا دین خرد گرای توحیدی خداوند حکیم و دانای مطلق و احکام و اعتقادهای شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی که میلیاردها بشر را در بر می گیرند هیچ نقش و تاثیر سرنوشت سازی در زندگی روز مره و سرنوشت بشر ندارند؟؟؟!!!
  آیا دین خداوند و قرآن او هرگز به هیچ تلاش علمی و تحلیل و کاوشگری خرد گرا برای زدایش من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل از آنها هیچ نیاز مبرمی ندارند؟؟؟!!!
  آیا این برخورد حذفی با دین خداوند و قرآن او خواسته یا ناخواسته دین خداوند و قرآن او را علم ستیز و خرد گریز جلوه نمی دهد؟؟؟!!!
  آیا اندیشمندان صاحب این جفا که علیه دین خداوند و قرآن او روا داشته شده است موضع حکیمانه ی رسا و گویا و سرشت نشین خداوند در قرآن نسبت به علم و عقل را بدور از گفته ها و نوشته های غیر منسجم با قرآن و عقل و با مدد جویی از احکام و اعتقادات محکم و مفصل خرد گرای تحریف نشده ی قرآن تا کنون عالمانه در پرتو فرهنگ تکامل یافته آموزنده قرآن به کاوش و تجزیه و تحلیل علمی دقیق بی طرفانه ی منطقی گذاشته اند؟؟؟!!!

 • عذابهای الهی فراگیر معلول اصرار بشر بر گناهان کبیره اند
  ---
  - تا زمانی که نوع بشر اعم از حاکم و محکوم و دین شناس و دین آموز و دین دار وبی دین بر انجام گناهان کبیره ای که وحی اصیل و تحریف نشده ی الهی انسان ساز ارسال شده به پیامابران آنها را تحریم کرده است اصرار ورزد
  - و تا زمانی که بشر همه ی هشدارهای محکم و مفصل الهی این وحی را که به گنهکاران این نوع خطاب شده اند ناد دیده بگیرد
  - و تا زمانی که بشر هشدارهای این وحی را دستخوش تمسخر و دهان کجی یا بی توجهی خود قرآر دهد
  - باید ما نوع بشر یقین داشته باشیم که خداوند هشدارهای وحی خود را به عمل تبدیل خواهد کرد
  - و روند تحقق هشدارهای وحیانی صادق الهی تا زمانی که بشر از گناهان کبیره ی خود به درگاه الهی توبه و اعلام پشیمانی نکند
  - و تا زمانی که بشر با تعهد به عدم بازگشت به این گناهان از خداوند جهان هستی آمرزش در خواست ننماید
  - نباید تردید کرد که همه ی انواع عذابهای بزرگ و خرد الهی با بروز وباها و بلاها و آفتها و تنگناها و مشکلات گونا گون پی در پی بحکم و وعده ی تخلف ناپذیر وحیانی صادق خداوند پیوسته ادامه خواهند یافت و مطابق دستور خداوند همیشه دامن گیر بشر خواهند بود و او را تا دم مرگ رها نخواهند کرد.
  - بشر در طول تاریخ خود تحقق هشدارهای الهی را پیوسته در نتیجه ی تاثیر سحر آمیز و فریبنده ی ترفندهای شیطان بر او و بر اثر نادیده گرفتن هشدارهای الهی ؛ نیک با تمام وجود خود آزموده است .
  - بد ترین بلای خانمان بر افکن بشر غفلت و فراموشی همیشگی او از ضرورت ایمان به پناه بردن به خداوند توانای مطلق همه جا حاضر است که او را در نتجه ی این غفلت به باز گذاشتن روزنه ی نفوذ شیطان به ذهن خود همیشه دچار می سازد .

 • نقش چه چیز بر چه چیز در دین داری و مذهب داری اولویت و بر تری دارد؟
  ---
  اصرار بر ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات پوچ دین زدای ضد قرآن و عقل ؛ اصرار بر دشمنی با دین قرآنی خداوند و اصرار بر بدنام و منفور کردن مذهب تشیع توحیدی نهج البلاغه ای علوی و جنایت بزرگ نا بخشودنی علیه دین و مذهب است.
  این گونه اصرار ؛ دشمنی آشکار علیه خدا و پیامبر و دشمنی آشکار علیه اهل بیت مظلوم پیامبر است .
  بزرگ ترین گناه اکثریت مراجع دین شناسی و مراکز آموزش و تبلیغ دین و مذهب سکوت در مقابل این رفتار رایج ضد ارزشی و مدارا با اصرار بر ترویج ضد ارزشهای شیطانی و آزاد گذاشتن شیادان دین فروش و مذهب فروش در دامن زدن همیشگی به ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل است .
  بحکم قرآن و عقل در دین داری و مذهب داری ؛ حاکمیت محکمات مفصل قرآن و اصول متین و سلیم استدلال عقلی بر سایر منابع دین شناسی اولویت و برتری دارند وحجت انکار نا پذیر خداوند در دین داری و مذهب داری هستند .