برنامه « زندگی پس از زندگی »

برنامه « زندگی پس از زندگی »

«زندگی پس از زندگی» برنامه‌ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهر‌ها و روستا‌های متعدد ایران در ۴ سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است.

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۳۵

فیلم کامل قسمت سی و پنجم ؛ رازِ رمز تجربه‌گر: آقای حسن زارع نیا هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۳۴

فیلم کامل قسمت سی و چهارم؛ کسب و کار - بی غبار تجربه‌گر: آقای جواد هاشمی و خانم زهره مکی آبادی هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۳۲

فیلم کامل قسمت سی و دوم؛ یاری تجربه‌گر: آقای سید رضا بیضایی هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۳۱

فیلم کامل قسمت سی و یکم؛ یک دعا - یک سوره تجربه‌گر: خانم زهرا پورصالح چی و آقای محسن مصلایی هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۳۰

فیلم کامل قسمت سی‌ام ؛ برق آسا تجربه‌گر: آقای امید مرادی هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۲۹

فیلم کامل قسمت بیست و نهم؛ پایان ریا - شایان رها تجربه‌گر: آقایان محمدتقی و حسین شایان پخش: هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۲۸

فیلم کامل قسمت بیست و هشتم؛ مادرانه تجربه‌گر: خانم ریحانه زناری یزدی پخش: هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۲۷

فیلم کامل قسمت بیست و هفتم؛ زبان همزبانی تجربه‌گر: خانم ریحانه زناری یزدی و آقای حسین منتظر حجت پخش: هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۲۶

فیلم کامل قسمت قسمت بیست و ششم؛ که هنوز من نبودم تجربه‌گر: خانم الهام موحدی پخش: هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما

زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۲۵

فیلم کامل قسمت بیست و پنجم؛ اعجاز ایمان (قسمت سوم) تجربه‌گر: آقای ایمان عبدالمالکی پخش: هر روز ساعت ۱۸:۳۰ بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد شبکه چهار سیما