برنامه « زندگی پس از زندگی »

برنامه « زندگی پس از زندگی »

«زندگی پس از زندگی» برنامه‌ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهر‌ها و روستا‌های متعدد ایران در ۴ سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است.

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیست و نهم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: آقای سید محمد موسوی (قسمت سوم)
محسن
توسط محسن

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیست و هشتم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: آقای سید محمد موسوی (قسمت دوم)
محسن
توسط محسن

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیست و هفتم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: آقای سید محمد موسوی (قسمت اول)
محسن
توسط محسن

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیست و ششم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: آقای سید امید متقی
محسن
توسط محسن

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیست و پنجم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: خانم منیره محمدی و خانم نفیسه متعبد
محسن
توسط محسن

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیست و چهارم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: آقای هادی عباسی
محسن
توسط محسن

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیست و سوم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: آقای رضا معظمی گودرزی
محسن
توسط محسن

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیست و دوم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: آقای حمید جعفری
محسن
توسط محسن

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیست و یکم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: خانم معصومه فیضیان
محسن
توسط محسن

زندگی پس از زندگی | فصل پنجم - قسمت بیستم

تهیه‌کننده و مجری : عباس موزون تجربه گر: آقای علی لعل یوسف
محسن
توسط محسن