کانال asedsajad

شهید دکترعبدالحمید دیالمه
جرم من آن است که حرف هایم را زودتر از زمان می زنم

صفحه‌ها