نظام آموزشی كشور نبايد بيرون از كشور نوشته شود.


رهبر انقلاب؛ دیروز: من حرفم اين است؛ نظام آموزشی كشور نبايد بيرون از كشور نوشته شود.
بعضی ها خیال میکنند ما گزارش درست نگرفتیم


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر