پیش شرط توسعه اهتمام به دانش


بخشی از خطبه های نماز جمعه05 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره پیش شرط توسعه اهتمام به دانش
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر