ماهیت ناجنبش اجتماعی/براندازی ایران با اغتشاش در جبهه مقاومت


بخشی از خطبه های نماز جمعه06 دی ماه شهرستان ساوه درباره ماهیت ناجنبش اجتماعی/براندازی ایران با اغتشاش در جبهه مقاومت
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر