دکتر چمران و خائنان به وطن


برخورد دکتر چمران با حزب دموکرات در آذربایجان و خائنان به وطن


+ 
6

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر