سخنان عجیب امروز روحانی با نیم نگاهی به انتخابات امریکا


سخنان عجیب روحانی با نیم نگاهی به انتخابات امریکا :ترور وحشیانه نشان می دهد، دشمنان ما در هفته های پراضطرابی هستند.


+ 
12

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر