نامه محرمانه اوباما به رهبر معظم انقلاب


فضا سازی رسانه ای در آستانه مذاکرات - نامه محرمانه اوباما به رهبر معظم انقلاب


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر