بازی انگلیسی / شکست بی بی سی فارسی در پروژه سیاه نمایی ایران


بی بی سی پس از شکست در پروژه سیاه نمایی، باید خود را همرنگ با جامعه ایران نشان دهد


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر