امام خمینی:اگر انسان در مناجات شعبانیه فکر بکند به یک جایی میرسد


امام خمینی:اگر انسان در مناجات شعبانیه فکر بکند به یک جایی میرسد


+ 
11

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر