مروری بر سالها حضور استعماری انگلیس در ایران


روباه پير لقبي است كه قرن هاست برزبان ملت ايران است .لقب كشوري كه از ضعف تا به قدرت رسيدنش را در ايران سپري كرده و هنوز هم با آنکه سالهاست دستش از دخالت مستقیم در ایران کوتاه است؛ اما چشم طعم به ایران دوخته است


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر