آیا قران از طرف خداوند وحی شده یا نوشته دست انسانه!


آیا قران از طرف خداوند وحی شده یا نوشته دست انسانه!
یک تحقیق علمی در آمریکا
حتما نگاه کنید و به هر کس که ذره ای شک دارد بفرستید تا ببیند


+ 
94

- 
11

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر