آمریکای رو به افول


بخشی از خطبه های نماز جمعه18 آبان ماه شهرستان ساوه درباره آمریکای رو به افول
sapp.ir/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر