توضیح معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص چالش مومو


پاشایی: برخی از افراد که نبوغ خاصی در امر شبکه های اجتماعی دارند با آزار سایر کاربران عرض اندام می کنند.
خبر ترسناک تر از موضوع اصلی است.


+ 
26

- 
13

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر