برای اولین بار | توضیحات صریح رئیسی در مورد وقایع سال ۶۷


توضیحات صریح رئیسی در مورد وقایع سال ۶۷ و حکم امام خمینی(ره)


+ 
58

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر