سیاست یک بام و دو هوای غربی ها و غربگرایان، رسوا و مفضح است


بخشی از خطبه های نمازجمعه 04 تیرماه ماه 1400 امام جمعه شهرستان ساوه درباره سیاست یک بام و دوهوای غربی ها و غربگرایان، رسوا و مفتضح است
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر