دم تک تکتون گرم!شما واقعا ایرانی هستید


شاید زحمت این چند روز خبرنگاران مستقر در آبادان رو این خانم به سرانجام رسوند ، خانوم فداکار آبادانی بعد از حدود یازده روز خدمت رسانی شبانه روزی ، با بغض و حماسه ، خطاب به نیروهای امدادی و جهادی فریاد میزند : دم تک تکتون گرم
خیالتون راحت که مردهای ایرانی هستند و پشتشان بعد از خدا ، به شما زنان حماسه ساز گرم است
مردهای ایرانی هستند نه در دنیای مجازی بلکه در میدان حقیقی
گول هیچکسی را نخورید مخصوصن اگر گرگها و روباههای پشت مرزهای این کشور عزیز باشند
اینجا ایران ماست و ما و شما ایرانی واقعی هستیم اینجا ایران ما ، اینجا آبادان ماست دم تک تک تون گرم ....


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر