مناظره و استدلال بر حقانیت شیعه و محکوم کردن وهابیت در یک دقیقه


عالم وهابی خطاب به شیعی:
شما شیعه هستید
(عالم شیعی)خیر سنی هستم
ایرانی و سنی؟
بله
خلفای بعد از پیامبر رو نام ببر
ابوبکر، عمر، علی (ع)...
این عثمان(عثمان کو؟)...


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • اصراری که عذابهای الهی را فراگیر می کند
  ---
  قرآن ، که آخرین وحی الهی تحریف نشده است ؛ اصرار بر گناهان کبیره را یکی از عوامل فراگیر شدن عذابهای الهی دانسته ، و بزرگ ترین گناه نابخشودنی را ؛ رقیب تراشی برای یگانه ذات اقدس خداوند در ویژگیهای فرا طبیعی منحصر به این ذات الهی معرفی کرده و گناه رقیب تراشی را بزرگ ترین ظلم در حق خداوند نامیده است .
  خداوند در هشدارهای محکم و مفصل فراوان در سر تا سر قرآن با بیان رسا و گویای و منطقی قابل درک موارد گناه کبیره ی رقیب تراشی برای ذات اقدس الهی ؛ حجت را بگونه ای انکار نا پذیر بر بشر تمام کرده است .
  خداوند در قرآن این هشدارها را حتی به پیامبران کوشزد کرده که اگر به این گناه گرفتار شوندهمه ی اعمال نیکوی حاصل عمر آنان تباه و نابود خواهد شد و در قیامت در گروه زیان کار ترینان خواهند بود .
  این هشدارها ثابت می کنند که شیطان پلید آسان می تواند با ترفندهای پر زرق خود راه این گناه را بنام دین و مذهب به روی بشر با ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات وحی اصیل الهی و متعارض با اصول متین منطقی عقل هموار سازد و بشر را بنام دین و مذهب به گمراهی و مخالفت با این احکام و اعتقادات دچار کند.
  با تاکیدهای فراوان قرآن که آخرین وحی اصیل تحریف نشده ی الهی است ؛ وبای کرونا و سایر وباها و بلاهای زمینی و آسمانی نمونه هایی همیشگی از عذاب الهی هستند که اگر بشر از گناهان کبیره توبه ی نصوح نکند و با تعهد به احکام و اعتقادات اصیل وحیانی خداوند یگانه باز نگردد این عذابها همیشه تا قیامت دامن گیر او خواهند بود و در قیامت به عذاب ابدی گرفتار خواهد شد .
  بشر اگر دین ناب وحیانی ثابت خدا را از من در آوردیها و خرافات و جعلیات گمراه کننده ی بشری مصون ندارد باید همیشه منتظر عذابهای گوناگون الهی باشد .
  تنها راه نجات از این عذابهای الهی ؛ بازگشت صادقانه ی بشر به احکام و اعتقادات ثابت وحیانی خداوند و پایندی او به این احکام و اعتقادات حیات بخش و سعادت آفرین است .

 • مهم ترین ویژگی فقهای پارسای دین ناب خداوند چیست؟
  ---
  فقیه اگر صادقانه با خدا شناسی و خدا پرستی در مسند فتوادادن در باره احکام و اعتقادات دین ناب خداوند بنشیند ؛ محال است به خود جرئت دهد یاغفلت کند در فتواهای خود اصول شناختهای محکم و مفصل و آشکار فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی را ، که جهت دهنده بی خطا به دین داری و مذهب داری خدا پسندانه اند ، نادیده بگیرد .
  فقیه اگر چنین جرئت و غفلتِی کند ، بحکم خداوند در قرآن ؛ اگر در دنیا توبه ی نصوح نکند در قیامت به پیامدهای حتمی نفرین خداوند و به عذاب ابدی نابخشودنی و نابود کننده ی این نفرین نابود کننده دچار خواهد شد .
  چنین فقیهی در روز حساب که هیچ فرصتی را برای جبران خطاها خود در زمینه فتوا دادن متضاد با قرآن و عقل ندارد ؛ سهم بزرگ گمراهی پیروان فتوای خود را بی تردید به دوش خواهد کشید و پیامدهای شوم چنین فتوایی را در قیامت بی هیچ شفاعتی تحمل خواهد کرد.
  خداوند با بیان روشن و انکار ناپذیر همه ی اصول الهی دین دین داری و مذهب داری در شناختهای محکم و مفصل قرآن ، که با ترجمه در دست رس همگان است ؛ حجت را با کمال رسایی و گویایی قابل درک و انکار ناپذیر بر همه ی بشریت به اتمام رسانده و درب هرگونه بهانه تراشی برای رهایی از آثار این خطا و گناه بزرگ را به روی همه ی بشر بسته است .

 • کدام شیعه؟!
  ---
  انشاء الله منظورتان شیعه ی توحید گرا و وحدت آفرین وفادار مکتب قرآنی ناب علوی باشد ؛ نه شیعه ی لندنی مزدور فتنه انگیز و تفرقه افکن مروج من در آودیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن!!!
  امروزها جولان دهی شیعه مزدور لندنی با یوروها و دلارهای حرام ملکه فرتوت انگلیس و با ترویج بدترین سوء استفاده های مزورانه از نام مذهب در بدنام کردن امامان مظلوم تشیع زبان زد جهان شده است!!!
  عده زیادی از این دین شناس نماهای مزدور لندنی که خود را با شیادی به تشیع نسبت می دهند برای بدنام و منفور کردن این مذهب توحیدی ؛ مزورانه و با پلید ترین نیرنگهای شیطانی من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل را به تشیع نسبت می دهند تا جیبهای خود را از دلارها و یوروهای حرام کاخ باکینگهام انگلیس بیشتر پر کنند .
  رسوا سازی انحرافهای وهابیت با فاش کردن حقایق نوکری و مزدوری و جنایتها و خیانتهای این فرقه ی گمراه باید انجام شود .
  ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات بنام تشیع که این مذهب را بدنام و منفور می کنند ؛ خدمت به مسلک پلید فرقه ی نسل کش گمراه وهابیت و سر پوش گذاشتن روی دو قرن جنایتها و خیانتهای سران این فرقه ی منحرف مزدور است .

 • کدام شیعه؟!
  ---
  انشاء الله منظورتان شیعه ی توحید گرا و وحدت آفرین وفادار مکتب قرآنی ناب علوی باشد ؛ نه شیعه ی لندنی مزدور فتنه انگیز و تفرقه افکن مروج من در آودیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن!!!
  امروزها جولان دهی شیعه مزدور لندنی با یوروها و دلارهای حرام ملکه فرتوت انگلیس و با ترویج بدترین سوء استفاده های مزورانه از نام مذهب در بدنام کردن امامان مظلوم تشیع زبان زد جهان شده است!!!
  عده زیادی از این دین شناس نماهای مزدور لندنی که خود را با شیادی به تشیع نسبت می دهند برای بدنام و منفور کردن این مذهب توحیدی ؛ مزورانه و با پلید ترین نیرنگهای شیطانی من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل را به تشیع نسبت می دهند تا جیبهای خود را از دلارها و یوروهای حرام کاخ باکینگهام انگلیس بیشتر پر کنند .
  رسوا سازی انحرافهای وهابیت با فاش کردن حقایق نوکری و مزدوری و جنایتها و خیانتهای این فرقه ی گمراه باید انجام شود .
  ترویج من در آوردیها و خرافات و جعلیات بنام تشیع که این مذهب را بدنام و منفور می کنند ؛ خدمت به مسلک پلید فرقه ی نسل کش گمراه وهابیت و سر پوش گذاشتن روی دو قرن جنایتها و خیانتهای سران این فرقه ی منحرف مزدور است .