سلام فرمانده عربی | سلامی للقائد


النسخه العربيه لانشوده سلام فرمندا


+ 
12

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • باسلام / جمعه 31/04/1401
  ---
  آگاهی فراگیر به همه ی نهانها و دخل تصرف فراطبیعی در همه ی آفریده ها منحصر به خداوند است
  ---
  خداوند جهان آفرینش در آیات محکم و مفصل انکار ناپذیر سر تا سر قرآن بارها تاکید کرده است که :
  - آگاهی فراگیر به همه ی حقایق کلی و جزئی جهان بدون هیچ استثنا ؛ منحصر به یگانه ذات اقدس خداوندی است ، وهیچ آفریده ای را ذاتا بدون استثنا هیچ سهمی در این آگاهی نیست
  - توان دخل و تصرف فرا طبیعی در همه ی افریدگان جهان منحصر به یگانه ذات اقدس خداوندی است و هیچ آفریده ای را بدون هیچ استثنا ذاتا هیچ سهمی در این توان نیست
  - هر ادعایی بر خلاف دو اصل قرآنی فوق بر زبان هر آفریده ای که باشد ؛ بحکم قرآن ادعای من در آوردی بشری و دروغ و خرافه و جعل محض است
  - صاحبان چنین ادعایی که در تضاد آشکار با دو اصل ثابت قرآنی فوق است هر کس که باشند و پیروان این ادعا ؛ بی تردید بحکم آشکار خداوند در قرآن ؛ گناه کبیره ی نابخشودنی شرک را مرتکب می شوند
  - مجازات چنین مشرکانی که در سر تا سر قرآن دشمن خدا نامیده شده اند بحکم آشکار خداوند در هشدارهای محکم و مفصل رسا و گویا و انکار ناپذیر خداوند در قرآن بی تردید به عذاب ابدی نابخشودنی الهی در قیامت دچار خواهند شد
  - حال تو ای جان برادر با عقل خدا داده ی خود ؛ بخوان حدیث مفصل ؛ همه ی مصادیق را از این مجمل ، و محض رضای خدا خود را به جدال باطل عذاب آفرین در باره ی باورهای باطل متضاد با دو اصل قرآنی فوق هرگز دچار مکن که فردای قیامت هیچ آفریده ی عاقلی برای اظهار پشیمانی و توبه از گناه کبیره ی شرک هیچ فرصتی هرگز نخواهد یافت .