پیش بینی و افشاگری شهید بهشتی از حال و هوای این روز های کشور


پیش بینی و افشاگری شهید بهشتی از حال و هوای این روز های کشور که عده تفکرات مسموم خود را به مردم عرضه می کنند .


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر