«سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان» - قسمت اول


(سال های میان دو جنگ جهانی را باید دوره ی ظهور سلطه ی آمریکا اقتصادی امریکا بر جهان دانست سلطه ای که هنوز هم ادامه دارد اما این سلطه چطور پدید آمد ...)


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر