دختری که جریان زندگی جالب مادرش را در برنامه «عصر جدید» بازی میکند!


زنی که خیلی اتفاقی در راه آهن کرمان خواهرش را بعد از بمباران های خرمشهر و بعد از یکسال پیدا میکند!


+ 
21

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)