استاد خاتمی نژاد- چرا بعضی اوقات در برابر حقیقت مقاومت میکنیم؟


چرا یک معتاد از سرنوشت بقیه معتادها عبرت
نمی گیرد؟
چرا بعضی از ما حاضر نیستیم اشتباه بودن مسیرمان را بپذیریم؟
برای دیدن ویدئوهای بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید:
www.asre-zohur.ir


+ 
5

- 
0
ارسال در 1399/1/10 ساعت 17:38 2020-3-29 17:38:53

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • قرآن را از گوشه های انزوا و غربت بیرون آوریم
  ---
  بیگانه ماندن شناختهای دین داری و مذهب داری خداپسندانه قرآن کریم که حیات بخش و شفا آفرین دلها است و ابزار قرار دادن این گوهر بی تا برای خواستهای پست دنیوی هدف هدایت آفرینی حیات بخش این کتاب آسمانی را به سوی راه نجات همیشگی ، همیشه لوث می کند .
  این بیگانگی بازار مکاره ی سودا گری دین و مذهب را به دست دین فروشان و مذهب فروشان دنیا پرست گرم نگه می دارد و دشمنان دین و مذهب را بر جهان اسلام چیره می سازد و خشم بزرگ خداوند را علیه بشر غافل بر می انگیزد.
  بی توجهی به ملاکها و معیارها و حد و مرزهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی در زمینه های خدا شناسی ، پیامبر شناسی ، دین و قرآن شناسی و انسان شناسی بشر را در منجلابهای شیطانی آشکار و نهان شرک از راه سهیم ساختن بندگان در ویژگیهای منحصر به خداوند غرق می کند و تمام رفتارهای نیک بشر را تباه و نابود می سازد.
  رفتارهای انحرافی آشکار ابزاری رایج با قرآن در مجالس عروسی و عزا و ختم و... برای رسیدن به نیازهای دنیوی محض و فراموش کردن رهنمودها و روشن گریهای کلام الله در زمینه های چگونگی دین داری و مذهب داری خدا پسندانه که در سر تا سر قرآن آمده اند اهداف حیات بخش و سعادت آفرین الهی را خنثی و اهداف شیطانی را در گسترش فتنه و تفرقه و فساد و فحشا و دین گریزی میان مسلمانان زنده نگه می دارد و خشم خداوند را بر می انگیزد و بشر را در مقابل همه ی بلاها خلع سلاح می کند.
  اگر امروز به روح رهنمودها و روشنگریهای قرآن باز نگردیم فردا دیر است و خود را با اراده ی خویش به عذاب الهی دنیا و عذاب پایان ناپذیر آخرت گرفتار کرده ایم.

 • قرآن را از گوشه های انزوا و غربت بیرون آوریم
  ---
  بیگانه ماندن شناختهای دین داری و مذهب داری خداپسندانه قرآن کریم که حیات بخش و شفا آفرین دلها است و ابزار قرار دادن این گوهر بی تا برای خواستهای پست دنیوی هدف هدایت آفرینی حیات بخش این کتاب آسمانی را به سوی راه نجات همیشگی ، همیشه لوث می کند .
  این بیگانگی بازار مکاره ی سودا گری دین و مذهب را به دست دین فروشان و مذهب فروشان دنیا پرست گرم نگه می دارد و دشمنان دین و مذهب را بر جهان اسلام چیره می سازد و خشم بزرگ خداوند را علیه بشر غافل بر می انگیزد.
  بی توجهی به ملاکها و معیارها و حد و مرزهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی در زمینه های خدا شناسی ، پیامبر شناسی ، دین و قرآن شناسی و انسان شناسی بشر را در منجلابهای شیطانی آشکار و نهان شرک از راه سهیم ساختن بندگان در ویژگیهای منحصر به خداوند غرق می کند و تمام رفتارهای نیک بشر را تباه و نابود می سازد.
  رفتارهای انحرافی آشکار ابزاری رایج با قرآن در مجالس عروسی و عزا و ختم و... برای رسیدن به نیازهای دنیوی محض و فراموش کردن رهنمودها و روشن گریهای کلام الله در زمینه های چگونگی دین داری و مذهب داری خدا پسندانه که در سر تا سر قرآن آمده اند اهداف حیات بخش و سعادت آفرین الهی را خنثی و اهداف شیطانی را در گسترش فتنه و تفرقه و فساد و فحشا و دین گریزی میان مسلمانان زنده نگه می دارد و خشم خداوند را بر می انگیزد و بشر را در مقابل همه ی بلاها خلع سلاح می کند.
  اگر امروز به روح رهنمودها و روشنگریهای قرآن باز نگردیم فردا دیر است و خود را با اراده ی خویش به عذاب الهی دنیا و عذاب پایان ناپذیر آخرت گرفتار کرده ایم.

 • لعنت خدا بر یهود

 • لعنت خدا بر یهود

 • چنین گفت فردوسی پاکزاد .. که رحمت بر آن تربت پاک باد
  بنام خداوندِ جان و خرد

  کزین برتر اندیشه برنگذرد

  در آغاز باید بدانی درست

  سرمایه گوهران از نخست

  که یزدان نه از چیز؛ چیز آفرید

  بدان تا توانایی آرَد پدید

  همه بندگانیم و ایزد یکیست

  پرستش جز او را سزاوار نیست

  ز روز گذر کردن اندیشه کن

  پرستیدن دادگر پیشه کن

  به نیکی گرای و میآزار کس

  ره رستگاری همین است و بس

  به گفتار پیغمبرت راه جوی

  دل از تیرگیها بدین آب شوی

  که من شهر علمم علی ام در است

  درست این سخن قول پیغمبرست

  منم بندهٔ اهل بیت نبی

  ستایندهٔ خاک و پای وصی

  حکیم این جهان را چو دریا نهاد

  برانگیخته موج ازو تندباد

  چو هفتاد کشتی برو ساخته

  همه بادبانها برافراخته

  یکی پهن کشتی بسان عروس

  بیاراسته همچو چشم خروس

  محمّد بدو اندرون با علی

  همان اهل بیت نبی و ولی

  خردمند کز دور دریا بدید

  کرانه نه پیدا و بن ناپدید

  بدانست کو موج خواهد زدن

  کس از غرق بیرون نخواهد شدن

  به دل گفت اگر با نبی و وصی

  شوم غرقه دارم دو یار وفی

  همانا که باشد مرا دستگیر

  خداوند تاج و لوا و سریر

  خداوند جوی می و انگبین

  همان چشمهٔ شیر و ماء معین

  اگر چشم داری به دیگر سرای

  به نزد نبی و علی گیر جای

  گرت زین بد آید گناه منست

  چنین است و این دین و راه منست

  برین زادم و هم برین بگذرم

  چنان دان که خاک پی حیدرم

  دلت گر به راه خطا مایلست

  ترا دشمن اندر جهان خود دلست

  نباشد جز از بی‌پدر دشمنش

  که یزدان به آتش بسوزد تنش

  هر آنکس که در جانش بغض علیست

  ازو زارتر در جهان زار کیست

  نگر تا نداری به بازی جهان

  نه برگردی از نیک پی همرهان

  همه نیکی ات باید آغاز کرد

  چو با نیکنامان بوی همنورد

  از این در سخن چند رانم همی

  همانا کرانش ندانم همی

  ((برگرفته از شاهنامه فردوسی))

 • تزریق اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی تضاد با شرع و عرف است
  ---
  تزریق بی دلیل اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی و منطق گریزی یک نوع خدا پنداری گویندگان و نویسندگان این اطلاعات و محروم ساختن مردم از شناخت کاستیهای موجود در اطلاعات تزریق شده و کتمان حقیقت سرنوشت ساز و جرم است.
  اگر نقد اطلاعات یک سویه همراه با روشنگری منطقی متکی به محکمات مفصل قرآن و اصول استدلال عقلی باشد حذف این نقد بحکم قرآن کتمان حقیقت بر مردم و گناه کبیره است و عاملان این کتمان به نفرین خداوند و بندگان نیز گرفتار می شوند.
  مشخص نیست چرا در سایه حکومت به اصطلاح قانون مدار عده ای از رسانه های همگانی مجاز که عادت به تزریق یک سویه ی اطلاعات و به نقد ستیزی دارند با ادامه قانون ستیزی خود ومخالفت با قانون اساسی کشور مورد مؤاخذه ی قانونی قرار نمی گیرند؟؟؟!!!
  چه دلخوشی دارد اگر زیر سایه نظام اسلامی ترویج قانون ستیزی و کتمان حقایق آشکار زندگی بی هیچ گونه باز خواست و در تضاد با شرع و قانون عادت همگانی شوند و حیثیت افراد بر حیثیت قرآن و دین ترجیح داده شود؟؟؟!!!
  پایگاه های الف و بولتن نیوز و تابناک و تسنیم و ایسنا و... در سهیم شدن در این تضاد که شرع و قانون را بدون هیچ گونه بازخواست نشانه رفته است شهره ی آفاق اند.
  خداوند در قرآن بشر را در گزینش بهترین گفته ها و نوشته ها آزاد گذاشته و گزینندگان بهترین گفته ها را بشارت داده است.
  بدیهی است که بهترین گفته های منطقی از آن خداوند آگاه به همه ی حقایق جهان هستی هستند و این گفته ها در قرآن کریم که سخنان غیر قابل تحریف خداوند است بصورت احکام و اعتقادات آمده اند.
  حضرت علی (ع) نیز ملاک و معیار و اصل در پذیرش گفته ها را تشخییص کیفیت گفته صرف نظر از گوینده آن دانسته است.
  هر سخن منسوب به هر فرد بشری بنام دین و مذهب صرف نظر از منزلت و منصب و مقام مادی و معنوی گوینده آن اگر در تضاد و تعارض با محکمات مفصل قرآن باشد و نشود آن را با اصول استدلال عقلی به اثبات رساند ، نزد خداوند پشیزی ارزش ندارد و مردود است و جلو گیری از نقد چنین سخنی که فراهم ساز گمراهی مردم است دشمنی با خدا و قرآن و دین و گناه کبیره ی نابخشودنی است.
  مزید بر حذف غیر قانونی نقدهای منطقی و روشن گریها پایگاه های مذکور درب دریافت چنین نقدهایی را نیز در تضاد با تعهدات قانونی حرفه ی خویش به روی ناقدان می بندند.
  تردیدی نیست که نقد هر سخنی به کام صاحب سخن تلخ آید ولی شایسته و خدا پسندانه نیست نقدی را که حقیقت را فاش می کند به پای حیثیت بی پایه ی صاحب سخن باطل قربانی و نابود کرد.
  کودنی است اگر پنداشته شود خداوند آگاه به تمام حقایق جهان هستی در مقابل نقد ستیزی که روشنگریهای قرآنی و عقلی را نشانه می رود و مردم را از آگاهی سرنوشت ساز محروم می سازد این ظلم بزرگ ضد دین و ضد قرآن را بی پاسخ مناسب رها خواهد کرد.

 • تزریق اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی تضاد با شرع و عرف است
  ---
  تزریق بی دلیل اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی و منطق گریزی یک نوع خدا پنداری گویندگان و نویسندگان این اطلاعات و محروم ساختن مردم از شناخت کاستیهای موجود در اطلاعات تزریق شده و کتمان حقیقت سرنوشت ساز و جرم است.
  اگر نقد اطلاعات یک سویه همراه با روشنگری منطقی متکی به محکمات مفصل قرآن و اصول استدلال عقلی باشد حذف این نقد بحکم قرآن کتمان حقیقت بر مردم و گناه کبیره است و عاملان این کتمان به نفرین خداوند و بندگان نیز گرفتار می شوند.
  مشخص نیست چرا در سایه حکومت به اصطلاح قانون مدار عده ای از رسانه های همگانی مجاز که عادت به تزریق یک سویه ی اطلاعات و به نقد ستیزی دارند با ادامه قانون ستیزی خود ومخالفت با قانون اساسی کشور مورد مؤاخذه ی قانونی قرار نمی گیرند؟؟؟!!!
  چه دلخوشی دارد اگر زیر سایه نظام اسلامی ترویج قانون ستیزی و کتمان حقایق آشکار زندگی بی هیچ گونه باز خواست و در تضاد با شرع و قانون عادت همگانی شوند و حیثیت افراد بر حیثیت قرآن و دین ترجیح داده شود؟؟؟!!!
  پایگاه های الف و بولتن نیوز و تابناک و تسنیم و ایسنا و... در سهیم شدن در این تضاد که شرع و قانون را بدون هیچ گونه بازخواست نشانه رفته است شهره ی آفاق اند.
  خداوند در قرآن بشر را در گزینش بهترین گفته ها و نوشته ها آزاد گذاشته و گزینندگان بهترین گفته ها را بشارت داده است.
  بدیهی است که بهترین گفته های منطقی از آن خداوند آگاه به همه ی حقایق جهان هستی هستند و این گفته ها در قرآن کریم که سخنان غیر قابل تحریف خداوند است بصورت احکام و اعتقادات آمده اند.
  حضرت علی (ع) نیز ملاک و معیار و اصل در پذیرش گفته ها را تشخییص کیفیت گفته صرف نظر از گوینده آن دانسته است.
  هر سخن منسوب به هر فرد بشری بنام دین و مذهب صرف نظر از منزلت و منصب و مقام مادی و معنوی گوینده آن اگر در تضاد و تعارض با محکمات مفصل قرآن باشد و نشود آن را با اصول استدلال عقلی به اثبات رساند ، نزد خداوند پشیزی ارزش ندارد و مردود است و جلو گیری از نقد چنین سخنی که فراهم ساز گمراهی مردم است دشمنی با خدا و قرآن و دین و گناه کبیره ی نابخشودنی است.
  مزید بر حذف غیر قانونی نقدهای منطقی و روشن گریها پایگاه های مذکور درب دریافت چنین نقدهایی را نیز در تضاد با تعهدات قانونی حرفه ی خویش به روی ناقدان می بندند.
  تردیدی نیست که نقد هر سخنی به کام صاحب سخن تلخ آید ولی شایسته و خدا پسندانه نیست نقدی را که حقیقت را فاش می کند به پای حیثیت بی پایه ی صاحب سخن باطل قربانی و نابود کرد.
  کودنی است اگر پنداشته شود خداوند آگاه به تمام حقایق جهان هستی در مقابل نقد ستیزی که روشنگریهای قرآنی و عقلی را نشانه می رود و مردم را از آگاهی سرنوشت ساز محروم می سازد این ظلم بزرگ ضد دین و ضد قرآن را بی پاسخ مناسب رها خواهد کرد.

 • تغییر نام و عنوان ، حقیقت منفور رقیب سازی برای خداوند یکتا را نمی پوشاند
  ---
  تقسیم ویژگیهای منحصر به خداوند میان بندگان مقرب و تصور وجود چنین ویژگیهایی در این بندگان و اصرار بر این تصور پوچ که هیچ دلیلی از آیات محکم و مفصل قرآن و از اصول متین استدلال عقلی نیست که آن را تایید کند هر چه نام و عنوان وبهانه برای مستتر کردن این تقسیم و فریب افکار عمومی بگذاریم و ادعا کنیم که در این تقسیم هیچ معنای رقیب سازی برای خداوند نیست هیچ چیزی از حقیقت منفور این رقیب سازی را تغییر نمی دهد.
  همه ی تلاشهای مذبوحانه توجیهی برای پرده گذاشتن روی حقیقت منفور تقسیم از مصادیق کامل بی شک و بی شبهه ی همه ی این آیات محکم و مفصل ی قرآنی که لفظ « اندادا » در آنها آمده و نیز این آیات هستند: « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ... » ﴿آیات ۹ تا۲۰ سوره بقره﴾.

 • تغییر نام و عنوان ، حقیقت منفور رقیب سازی برای خداوند یکتا را نمی پوشاند
  ---
  تقسیم ویژگیهای منحصر به خداوند میان بندگان مقرب و تصور وجود چنین ویژگیهایی در این بندگان و اصرار بر این تصور پوچ که هیچ دلیلی از آیات محکم و مفصل قرآن و از اصول متین استدلال عقلی نیست که آن را تایید کند هر چه نام و عنوان وبهانه برای مستتر کردن این تقسیم و فریب افکار عمومی بگذاریم و ادعا کنیم که در این تقسیم هیچ معنای رقیب سازی برای خداوند نیست هیچ چیزی از حقیقت منفور این رقیب سازی را تغییر نمی دهد.
  همه ی تلاشهای مذبوحانه توجیهی برای پرده گذاشتن روی حقیقت منفور تقسیم از مصادیق کامل بی شک و بی شبهه ی همه ی این آیات محکم و مفصل ی قرآنی که لفظ « اندادا » در آنها آمده و نیز این آیات هستند: « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ... » ﴿آیات ۹ تا۲۰ سوره بقره﴾.