چه هوایی چه نوایی چه حریم باصفایی


نماهنگ مداحی زیبای آقای سیدرضا نریمانی در وصف امام رضا علیه السلام


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • بودجه های مراکز دینی و مذهبی و وجوهات شرعی کجا هزینه می شوند؟
  ---
  بی توجهی مطلق اکثریت متولیان آموزش و تبلیغ دین ومذهب در کشور ما و سکوت آنان در مقابل نوشته های انتقادی که شیوه های غلط متضاد با قرآن و عقل دین داری و مذهب داری مردم را به نقد می گذارند ؛ متاسفانه حقایق بسیار تلخی را از مسئولیت گریزی اکثریت این متولیان از ورود به بحثهای علمی حیاتی و سرنوشت ساز دین و مذهب و بیگانه بودن آنان با اصول شناختهای دین داری و مذهب داری قرآنی و عقلی و نان به نرخ روز خوردن این اکثریت از دین و مذهب را منعکس می کند.
  این حقایق بسیار تلخ فاجعه بار ثابت می کنند اکثریت متولیان آموزش و تبلیغ دین در کشور ما به مهم ترین وظیفه ی پیامبر گونه خطیر خود که مصون نگه داشتن دین و مذهب و مصون ن سازی دین دارری و مذهب داری مردم از تحریف و کج روی ، و دفاع از دین و مذهب در مقابل تحریف گریهااست هرگز عمل نمی کنند ؛ و مبالغ کلانی را که بعنوان بودجه از دولت و بعنوان وجوهات شرعی از مردم برای شغل و وظیفه ی خطیر خود دریافت می کنند بیهوده هدر می دهند و در زمینه ی این وظیفه ی خطیر کلا بی تفاوت اند و هرگز پاسخ گو نیستند.
  در حالی که انبوه من در آودیها و خرافات آمیخته با دین و مذهب ، دین داری و مذهب داری مردم را بگونه ای فاجعه بار تباه می کنند هیچ اثر سازمان یافته و ضابطه مندی بجز سکوت و مدارا از متولیان آموزش و تبلیغ دین برای جلو گیری از این فاجعه ی عظمی در میان مردم و در میدان عمل دیده نمی شود.

 • چگونه بشر یک عمر دین داری و نیکو کاری خود را با حکم خداوند از دست می دهد؟
  ---
  تشویق دین داران به برگزیدن و داشتن قبله گاه های چند گانه و سهیم ساختن بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خداوند جهان آفرینش ؛ بزرگ ترین ظلم وگناه کبیره ی نابخشودنی در حق خداوند تنها توانای مطلق این جهان است.
  خداوند در قرآن بارها هشدار داده که سهیم ساختن بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خود را هرگز نمی پذیرد و گناه کبیره ی باور به چنین سهیم سازی را هرگز نمی بخشد.
  بندگان مقرب خدا هر یک به اندازه ی فداکاریهای خود در راه دفاع از دین خدا و در پایبندی به این دین جایگاه خاص قرب الهی را در قیامت دارد ؛ أما این جایگاه بنا به روشنگریهای قرآن هرگز آنان را به منزلت سهم یافتن در ویژگیهای منحصر به خداوند نمی رساند.
  هر انسان دین داری اگر بر باور به چنین سهیم سازی متضاد با شناختهای قرآن اصرار ورزد ؛ با چنین باوری بحکم قرآن ؛ تمام اثر و حاصل دین داری و نیکو کاری عمر خود را در قیامت تباه و نیست خواهد دید.
  رجوع کنید در قرآن کریم به آیه ۶۵ سوره زمر ، و به آیات ۱۰۳ تا ۱۰۶ سوره کهف ، و به آیات ۷۹ و ۸۰ سوره آل عمران.