زندگی پس از زندگی | فصل سوم | قسمت ۲۷


فیلم کامل قسمت بیست و هفتم؛ زبان همزبانی

تجربه‌گر: خانم ریحانه زناری یزدی و آقای حسین منتظر حجت


پخش: هر روز ساعت ۱۸:۳۰
بازپخش: ساعت ۲۳:۳۰ و ۱۲ روز بعد

شبکه چهار سیما


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • برنامه های هزینه بر صدا و سیما باید به نظر خواهی علمی آماری گذاشته شوند
    ---
    آیاداستانهای اثبات ناپذیر بشر بیش از آیات محکم و مفصل موضوعی خرد پذیر و قابل اثبات شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری قرآنی در باره مرگ و و وقایع پس از آن می توانند باور آفرین باشند؟؟؟!!!
    آیا مؤسسه ی صدا و سیمای ملی بجای هزینه های کلان پخش این برنامه ها که به بیت المال تحمیل می شوند ؛ در باره ی سطح باور پذیر بودن این برنامه ها و نتایج آن بر مردم هیچ نظر خواهی علمی دست جمعی فراگیر علنی آشکاری در میان مردم از سطوح مختلف دانش با سئوالهای علمی سازمان یافته ای انجام داده ، و آماده است نتایج و پاسخهای علمی آماری این نظرخواهی را برای قضاوت فرهیختگان متدین مردم در برنامه های دینی و مذهبی خود پخش کند؟؟؟!!!