مستند صوتی شنود - تجربه نزدیک به مرگ نیروی امنیتی

مستند صوتی شنود - تجربه نزدیک به مرگ نیروی امنیتی

تجربه نزدیک به مرگ یک مسئول امنیتی در بیمارستان بقیه الله تهران


تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد.

 

مستند صوتی شنود | قسمت اول

مستند صوتی شنود | قسمت دوم

مستند صوتی شنود | قسمت سوم

مستند صوتی شنود | قسمت چهارم

مستند صوتی شنود | قسمت پنجم

مستند صوتی شنود | قسمت ششم

مستند صوتی شنود | قسمت هفتم

مستند صوتی شنود | قسمت هشتم

مستند صوتی شنود | قسمت نهم

مستند صوتی شنود | قسمت دهم

مستند صوتی شنود | قسمت یازدهم

مستند صوتی شنود | قسمت دوازدهم

مستند صوتی شنود | قسمت سیزدهم

مستند صوتی شنود | قسمت چهاردهم

مستند صوتی شنود | قسمت پانزدهم

مستند صوتی شنود | قسمت شانزدهم

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت اول

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت دوم

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت سوم

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت چهارم

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت پنجم

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت ششم

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت هفتم

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت هشتم

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت نهم

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت نهم

پرس و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد. مشاهده تمامی جلسات:...

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت هشتم

پرس و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد. مشاهده تمامی جلسات:...

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت هفتم

پرس و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد. مشاهده تمامی جلسات:...

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت ششم

پرس و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد. مشاهده تمامی جلسات:...

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت پنجم

پرس و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد. مشاهده تمامی جلسات:...

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت چهارم

پرس و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد. مشاهده تمامی جلسات:...

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت سوم

پرس و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد. مشاهده تمامی جلسات:...

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت دوم

پرس و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد. مشاهده تمامی جلسات:...

مستند صوتی شنود - پرسش و پاسخ | قسمت اول

پرس و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با تجربه را بیان می‌دارد. مشاهده تمامی جلسات:...

مستند صوتی شنود | قسمت شانزدهم

مستند صوتی شنود تجربه نزدیک به مرگ یک مسئول امنیتی در بیمارستان بقیه الله تهران تجربه‌گر کتاب شنود در پی حذف برخی قسمت‌های این کتاب توسط ارشاد و نامفهوم شدن برخی قسمت‌های آن و همچنین بیان برخی مطالب گفته نشده، تصمیم به روایت صوتی تجربه خود گرفته‌ است و استاد امینی‌خواه مستندات روایی مرتبط با...